.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dla rodziców - Regulamin korzystania z posiłków
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

Regulamin korzystania z posiłków w Zespole Szkół Społecznych TPZ

1. Z posiłków w szkole mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Posiłki dostarcza firma cateringowa, z którą szkoła ustala koszt posiłków w drodze odrębnej umowy.

3. Posiłek dla uczniów klas I — V jest dwudaniowy porcjowany w szkole. Dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej i liceum posiłek jest jednodaniowy (drugie danie), dostarczany w formie wyporcjowanej, w jednorazowych lunchboxach.

4. Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Opłaty za obiady wpłaca się na rachunek bankowy Zespołu Szkół Społecznych TPZ podając imię, nazwisko, klasę do której uczęszcza uczeń, informację za jaki miesiąc i rok wnoszona jest opłata.

5. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry, do 10-tego dnia miesiąca żywieniowego. W losowych wypadkach — po uzgodnieniu z sekretariatem szkoły — w dniu poprzedzającym dzień żywienia.

6. Kwoty do wpłaty za pełny miesiąc (liczba dni szkolnych pomnożona przez kwotę jednorazowej opłaty) podawane są na tablicach ogłoszeniowych w szkole.

7. Przy wpłatach nalicza się kwotę za faktyczną liczbę obiadów, pomniejszoną o liczbę odpisów z poprzedniego miesiąca.

8. Umożliwia się zakup obiadów na wybrane dni tygodnia, ale tylko w przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie prawni lub uczniowie zadeklarują taką potrzebę i uregulują należność za zadeklarowane obiady w wyznaczonych terminach przyjmowania odpłatności za obiady .

9. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że uczeń nie będzie mógł korzystać z posiłków do czasu uregulowania płatności.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłek.

11. Sprzedaż obiadów jednorazowych następuje w przypadku, gdy w dziennym rozliczeniu pozostają niewykorzystane obiady.

12. W przypadku nieobecności ucznia lub pracownika szkoły uprawnionego do korzystania z posiłku, odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień, pod warunkiem powiadomienia telefonicznie o nieobecności sekretariatu szkoły do godz. 8.45.Telefon 42 716 16 68.

13. Zasada o której mowa w pkt 12 ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku przez ucznia lub pracownika szkoły uprawionego do korzystania z posiłku w szkole.

14. Obowiązek odwoływania posiłków spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach. W przypadku braku zgłoszenia, rodzic/prawny opiekun ponosi koszty niespożytego posiłku.

15. Odpisu można dokonać tylko w wypadku zgłoszonej nieobecności dziecka.

16. Nadzór nad uczniami spożywającymi posiłek sprawują nauczyciele dyżurni oraz personel obsługi. Uczeń korzystający z posiłków zobowiązany jest do przestrzegania poleceń nauczycieli dyżurujących i personelu obsługi.

 

17. Aktualny jadłospis dostępny jest na tablicy ogłoszeń w szkole: dla uczniów klas I –V na I piętrze, dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej  i liceum na II piętrze. Dodatkowo jadłospis jest publikowany na stronie www.zsstpz.pl w zakładce DLA UCZNIÓW.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023