.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Nabór - Szkoła podstawowa
SZKOŁA PODSTAWOWA


REGULAMIN REKRUTACJI DO PIERWSZEJ KLASY I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 1.Rekrutacja do Szkoły rozpoczyna się 20 stycznia 2023 r. i trwa do 15 maja 2023 r.

 2.  Harmonogram rekrutacji:

  • ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru na stronie Szkoły i FB;
  • zorganizowanie dni drzwi otwartych;
  • rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami;
  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły,
  • składanie dokumentów przez rodziców/opiekunów
  • powiadomienie rodziców o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do szkoły odbywa się w terminie do 15 maja 2023 r.

 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły rozpatruje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna bądź w sytuacji, gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje Szkoła, Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej i samodzielnie zdecydować o przyjęciu lub nieprzyjęciu uczniów do klasy pierwszej.

 4. Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły zostaje podjęta po analizie dokumentacji złożonej przez rodziców/opiekunów dziecka oraz na podstawie rozmowy przeprowadzonej z dzieckiem i rodzicami/opiekunami.

 4. Wymagane są następujące dokumenty:

 • dokument dojrzałości szkolnej dziecka wystawiony przez przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, określający rozwój dziecka w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej;
 • w wyjątkowych przypadkach będą respektowane jedynie opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych poświadczające zdolność dziecka do rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej,
 • podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z Kartą Ucznia oraz oświadczeniem RODO.

 5. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do    Szkoły   jest   przekazana   drogą   telefoniczną   do 15 maja 2023 r.

 6. Szkoła do 15 maja 2023 r. informuje rodziców/opiekunów dziecka o terminie zebrania informacyjnego, które odbędzie się na początku czerwca 2023 r.

 

 

 

  

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023