.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Gimnazjum - Bezpłatne podręczniki
BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI

 

Regulamin korzystania przez uczniów Społecznego Gimnazjum TPZ w Zgierzu

 z bezpłatnych podręczników lub  materiałów edukacyjnych

 

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie  jest mowa o:

1)     szkole -  należy przez to rozumieć Społeczne Gimnazjum TPZ w Zgierzu;

2)     uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – zapisanego w księdze uczniów  Społecznego Gimnazjum TPZ w Zgierzu, uprawnionego do korzystania z darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;

3)     rodzicu ucznia – należy także przez to rozumieć opiekuna prawnego ucznia;

4)     podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, dopuszczone do użytku szkolnego i zakupione w ramach dotacji celowej z budżetu państwa;

5)     materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną:

6)     materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

§ 2

 1. Podręczniki/materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  zakupione w ramach dotacji celowej z budżetu państwa  są własnością szkoły.
 2. Podręcznik/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane  nieodpłatnie uczniom bez obowiązku ich zwrotu.
 4. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników / materiałów edukacyjnych dokonuje sekretarz szkoły na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej przez wychowawcę klasy.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu (dniach)  i w godzinach uzgodnionych pomiędzy sekretarzem szkoły a wychowawcą klasy.
 6. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników.
 7. Podręczniki /materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom w okresie dwóch tygodni, od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić także w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 8. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom po zawarciu przez rodzica ze szkołą umowy użyczenia.
 9. Wzór umowy, zawieranej pomiędzy szkołą a  rodzicem, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10.  Za zebranie od rodziców podpisanych umów użyczenia odpowiedzialny jest nauczyciel wychowawca, który po podpisaniu umowy przez rodzica, jeden jej egzemplarz przekazuje niezwłocznie do sekretariatu szkoły.

 

§ 3

Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do sekretariatu szkoły w przypadku, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z listy uczniów szkoły.

§ 4

 1. Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych uczniowie zwracają podręczniki do sekretariatu szkoły. Ich zwrot następuje najpóźniej jeden dzień przed rozdaniem świadectw. Uczniowie przystępujący do egzaminów poprawkowych zwracają podręczniki niezbędne do przygotowania się nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
 2. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt 1, wykonuje nauczyciel wychowawca ucznia oraz sekretarz szkoły.
 3. Podczas dokonywania zwrotu podręczników osoby, o których mowa w pkt 2, dokonują oględzin każdego podręcznika i określają stopień jego zużycia.
 4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły. Przepisy umowy użyczenia stosuje się odpowiednio.
 5. Koszty podręczników są określane na dany rok szkolny zgodnie z cennikiem wydawnictw przez dyrektora szkoły.

§ 5

 1. Uczniowie mają obowiązek używania każdego podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem.
 2. Uczeń w szczególności:

a)  dba o właściwe i czyste obłożenie książki;

b)  ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki;

c) nie powinien dokonywać jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach. Dopuszcza się używanie ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej);

d) wraz z upływem terminu zwrotu powinien uporządkować podręczniki a następnie oddać do sekretariatu szkoły wszystkie wypożyczone (użyczone) podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest natychmiast poinformować nauczyciela wychowawcę oraz sekretariat szkoły.

 

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

 

 

 

Załącznik:

 1. 1.     Wzór umowy użyczenia podręczników/materiałów edukacyjnych

 

Umowa użyczenia

 

Zawarta w ..........................................., w dniu ........................, pomiędzy:

 1. Społecznym Gimnazjum TPZ w Zgierzu, zwanej dalej „Użyczającym”, reprezentowanym przez dyrektora szkoły, a
 2. .................................................................................... zwanym dalej „Biorącym w użyczenie” zamieszkałym w .................................................................................................................,

rodzicem/opiekunem prawnym ........................................................ – ucznia klasy I społecznego Gimnazjum TPZ w Zgierzu.

§ 1

Przedmiotem użyczenia są podręczniki/materiały edukacyjne do klasy I Społecznego Gimnazjum TPZ zgodne ze Szkolnym Zestawem Podręczników ustalonym przez dyrektora szkoły, których wykaz stanowi załącznik do umowy. Użyczający oświadcza, że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania, a Biorący do używania przedmiot użyczenia przyjmuje.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na okres  roku szkolnego – tj. od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

 § 3

Biorący do używania oświadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i że utrzyma go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu  rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania przedmiotu użyczenia.

§ 5

W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego Użyczający zażąda zwrotu kosztów jego zakupu.

§ 6

Po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie określonym w Regulaminie.

§ 7

Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku, gdy jego dziecko zostanie wykreślone z listy i uczniów szkoły. Przepisy  § 4 -  6 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a ponadto Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Biorący do używania będzie używać przedmiotu użyczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, spowoduje znaczne pogorszenie jego walorów użytkowych i estetycznych lub naruszy inne postanowienia niniejszej umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Użyczający:                                                                             Biorący do używania:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019