.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Liceum - Procedury zwolnień uczniów
PROCEDURY ZWOLNIEŃ UCZNIÓW

Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

 1. Usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole następuje w terminie 7 dni od przyjścia ucznia do szkoły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci przez przedstawienie pisemnego oświadczenia, zaświadczenia lekarskiego  lub przez dziennik elektroniczny.  Uczeń pełnoletni może samodzielnie w formie pisemnej usprawiedliwiać swoje nieobecności.
 3. W przypadku braku usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów, lekarza, usprawiedliwienia napisanego przez pełnoletniego ucznia lub w przypadku nieterminowego dostarczenia usprawiedliwienia, godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.
 4. Usprawiedliwienie winno zawierać: imię i nazwisko ucznia, termin nieobecności (od– do), przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna, a w przypadku uczniów pełnoletnich – podpis ucznia.
 5. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wychowawcy, dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie podanym powyżej.
 6. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy lub sekretariatu szkoły. Jeżeli do takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności i sporządzenia notatki.
 7. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 8. O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy.
 9. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów.
 10. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności  zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły lub skontaktować się z placówka służby zdrowia.

 

Procedura zwalniania uczniów z lekcji w trakcie ich trwania przez rodziców/opiekunów prawnych

 1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu zamieszczoną na specjalnym druku (załącznik nr 1).
 2. Zwolnienie musi zawierać: powód zwolnienia, godzinę zwolnienia,  oświadczenie o odpowiedzialności za dziecko poza terenem szkoły, oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia  może zwolnić:
 • wychowawca ucznia, po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica.
 • nauczyciel, który zna i uczy ucznia, ale tylko jeżeli wychowawca jest nieobecny w szkole  lub nie może osobiście zwolnić ucznia;
 • dyrektor szkoły, w sytuacjach wyjątkowych, w których wychowawca nie może zwolnić ucznia;
 • nauczyciel-opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę w trakcie zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp. O tym fakcie ma  on obowiązek powiadomić niezwłocznie wychowawcę danej klasy.
 1. Wychowawca dokonuje zwolnienia, wpisując do dziennika nieobecność usprawiedliwioną z oznaczeniem „Z” na wszystkich lekcjach, z których uczeń  jest zwolniony.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel prowadzący lekcję w danym dniu, podpisuje zwolnienie ucznia, w dzienniku wpisuje nieobecność, którą po powrocie do szkoły usprawiedliwia wychowawca .
 3. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zwolnienia zdarzają się zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność.

Druk zwolnienia

Procedura zwalniania uczniów z lekcji na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne organizowane konkursy

 1. Uczeń, który jest zwolniony na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe i inne konkursy organizowane w ramach zajęć szkolnych ma zaliczoną obecność w szkole.
 2. Ucznia zwalnia nauczyciel odpowiedzialny za zorganizowanie wyżej wymienionych zajęć, w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców.
 3. Nauczyciel ten sporządza listę uczniów zwolnionych. Lista oprócz imion i nazwisk, klasy, zawiera nazwę konkursu/rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być zostawiona w sekretariacie szkoły, najpóźniej na dzień przed zorganizowanymi i zaplanowanymi zajęciami.
 4. Na podstawie w/w listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku obecność ucznia na zajęciach oznaczeniem  „K”.
 5. Jeśli zawody lub konkurs odbywają się poza szkołą macierzystą, nauczyciel wyznaczony jako opiekun osobiście prowadzi uczniów ze szkoły na zajęcia i przyprowadza ich z powrotem do szkoły lub w wyznaczone miejsce odbioru przez rodziców.

 

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres powyżej 1 miesiąca i dłużej występują do dyrektora szkoły rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora szkoły,  do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.
 3. Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w terminie 7 dni od daty wpływu, o czym  informuje rodziców/opiekunów, wychowawcę klasy oraz nauczyciela wychowania fizycznego.
 5. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.
 6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
 7. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie prośby i pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko (załącznik nr 1), za   zgodą dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.
 8. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń  przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie nauczycielowi wychowania   fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 9. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 10. O  terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela wychowania fizycznego, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza.
 11. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem dziecka z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.
 12. W przypadku nieprzestrzegania procedury, uczeń może być niesklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.

 

Procedura zwalniania ucznia z nauki drugiego języka obcego

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych  oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice/ opiekunowie prawni. Składają podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
 5. zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia
 6. Uczniowi zwolnionemu z nauki drugiego języka obcego szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel języka obcego oraz wychowawca klasy.
 7. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Procedura zwalniania ucznia z informatyki

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej na czas określony w tej opinii.
 2. zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka występują rodzice/ opiekunowie prawni. Składają podanie do dyrektora szkoły, do którego załączają opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Dyrektor wydaje decyzje o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.
 4. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia.
 5. Uczniowi zwolnionemu z informatyki  szkoła zapewnia opiekę podczas trwania tych zajęć. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel informatyki oraz wychowawca klasy.
 6. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.
 7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Procedura zwalniania ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych przez nauczyciela/psychologa szkolnego  na innego typu zajęcia odbywające się na terenie szkoły

 1. Uczeń może zostać zwolniony przez nauczyciela w wyjątkowej sytuacji z  obowiązkowych zajęć szkolnych.
 2. Procedury dotyczą uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciach/uroczystościach zgodnych z harmonogramem     zadań miesięcznych w   ZSS TPZ w danym roku szkolnym takich jak: akademie, uroczystości, próby/przygotowania do imprez, konkursów, itp.,  organizowanych szkole.
 3. Nauczyciel, który jest organizatorem przedsięwzięcia/uroczystości zgłasza     z wyprzedzeniem fakt zwolnienia ucznia/ów wychowawcy klasy  lub dyrektorowi szkoły.
 4. Nauczyciel/opiekun dostarcza wychowawcy podpisaną przez siebie imienną listę zwalnianych uczniów (załącznik nr1), którą należy umieścić w dzienniku lekcyjnym klasy na stronie frekwencji w danym dniu, a następnie wychowawca przechowuje ją w swojej dokumentacji.
 5. Faktu nieobecności uczniów na zajęciach nauczyciel nie odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z uwagi na to, że uczeń jest obecny w szkole pod opieką innego nauczyciela.
 6. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych przez psychologa szkolnego obowiązują te same procedury.

 Druk zwalniania ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych przez nauczyciela/psychologa szkolnego  na innego typu zajęcia odbywające się na terenie szkoły

Procedura zwalniania ucznia w czasie zajęć religii/etyki

 1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii lub etyki w oparciu o deklarację o nieuczęszczaniu na wyżej wymienione zajęcia, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być zwolniony wcześniej do domu na podstawie złożonego przez rodziców pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych złożonego w sekretariacie szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca klasy.
 2. Jeżeli lekcja religii  lub etyki występuje w  środku zajęć danego dnia, a  uczeń  nie uczęszcza na te zajęcia, obowiązkowo spędza czas w szkole, pod opieką nauczyciela.
 3. Uczniom nie uczęszczającym na religię/etykę nie wpisuje się nieobecności.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023