.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Liceum - Program Wychowawczo Profilaktyczny SLO TPZ
PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY SLO TPZ

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

SPOŁECZNEGO
 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ZESPÓŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA
W ZGIERZU

 

NA LATA 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. I.                  Wprowadzenie

 

Program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów, obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
a także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców. Założeniem Programu jest traktowanie ucznia jako integralną całość, a co za tym idzie wszystkie oddziaływania mają charakter integralny i docierają do wszystkich sfer osobowych.

Treści i działania o charakterze wychowawczym opracowane zostały z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie – Prawo oświatowe.

Wychowanie to proces polegający na wspieraniu ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Wychowanie jest procesem wzmacnianym i uzupełnianym przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Profilaktyka polega na wspomaganiu ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, jak również ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

 

 1. II.               Podstawa prawna

 

Konstytucja RP     
Konwencja Praw Dziecka 
Europejska Karta Praw Człowieka           
Ustawa Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).    
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 r.
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2020 r. poz. 1449).

 

 1. III.           Założenia programowe

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia
z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą
i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania i pasje.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o model absolwenta szkoły.
Absolwent naszej szkoły:
1. Jest świadomy swojego pochodzenia: 
- ma poczucie tożsamości narodowej,
- na gruncie miłości do małej ojczyzny rozwija tożsamość europejską,
- szanuje swoich przodków.
2. Twórczo przekształca rzeczywistość: 
- jest kreatywny oraz podejmuje wyzwania,
- potrafi kierować swoim rozwojem,
- posługuje się sprawnie nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi, 
- osiąga swój cel na drodze uczciwości, prawdy, rzetelnej pracy,
- rozwija wrażliwość na piękno.
3. Cechuje go postawa prospołeczna i tolerancja: 
- posiada umiejętność prowadzenia dialogu,
- skutecznie komunikuje się z otoczeniem,
- potrafi negocjować i pracować w zespole,
- potrafi podejmować decyzje,
- twórczo rozwiązuje konflikty,
- cechuje go duży stopień odpowiedzialności za innych i za siebie,
- zna swoje prawa i przestrzega obowiązków,
- ma poczucie własnej wartości i tolerancji wobec „inności”.
4. Jest wyposażony o wszechstronną wiedzę o sobie i świecie: 
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i samodzielnie  selekcjonować informacje, 
- jest świadomym użytkownikiem różnych dóbr kultury,
- cechuje go poznawcza dociekliwość,
- zachowuje obiektywizm,
- zna swoje dobre i słabe strony,
- świadomie kształtuje swój charakter,
- potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i negatywnymi uczuciami.
5. Prowadzi zdrowy i ekologiczny tryb życia: 
- jest wyposażony w podstawową wiedzę o uzależnieniach różnego typu i potrafi świadomie ich unikać, 
- rozumie potrzebę higienicznego trybu życia i zdrowego odżywiania,
- zna sposoby radzenia sobie ze stresem,
- stosuje profilaktykę przeciw różnym chorobom,
- ma szacunek dla przyrody i świadomość, że jest jej częścią,
- prowadzi proekologiczny styl życia.

 

Ponadto przy opracowaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne,
 • zebrane od uczniów, rodziców i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i potrzeb profilaktycznych w szkole i środowisku,
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, występowania zagrożeń w szkole i środowisku.

 

 1. IV.           Cele Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 1. Ukształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.
 2. Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 3. Ukształtowanie postawy prospołecznej, nastawionej na efektywną współpracę, komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi, respektowanie norm społecznych oraz dbanie o środowisko.
 4. Wsparcie rozwoju intelektualnego i kulturalnego uczniów ukierunkowane na umiejętne odbieranie dóbr kultury i sztuki, poszanowanie dorobku narodowego, upowszechnianie czytelnictwa.

 

 1. V.               Uczestnicy Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:
- mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi
i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,    
- znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,    
- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie  bezpieczeństwa,
- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,         
- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,        
- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

Wychowawcy  klas:
- dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,     
- wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
- prowadzą dokumentację nauczania,          
- koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym,
- dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,         
- podejmują działania w przypadkach zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów,
- wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,            
- informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- integrują i kierują zespołem klasowym,      
- wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
- wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego,
- promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,         
- inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły
i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,  
- współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie,
- współpracują z rodzicami,  
- włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy,
- współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką,        
- współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka.

Nauczyciele:
- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych,
- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,      
- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz
o przejawianych zdolnościach,         
- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,        
- inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,       
- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,          
- reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,       
- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów,  
- dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb oraz do możliwości ucznia,
- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,     
- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,
- realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

Uczniowie:
- przestrzegają zasad i regulaminów obowiązujących w szkole,     
- współorganizują imprezy i akcje szkolne,  
- znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,     
- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,           
- kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,     
- prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,
- mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VI.           Zadania wychowawczo-profilaktyczne, cele i formy realizacji

 

Cel główny: Ukształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności
do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Cele szczegółowe

Formy i sposoby realizacji

Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych poprzez poszanowanie dziedzictwa narodowego, pogłębianie wiedzy o regionie i kraju.

Ukształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej.

Organizowanie oraz aktywny udział w obchodach uroczystości i świąt narodowych. Odwiedzanie miejsc pamięci, udział w zbiórce funduszy na odnawianie miejsc pamięci. Zajęcia dydaktyczne (edukacja wczesnoszkolna, historia, WOS), godziny z wychowawcą. Wycieczki po kraju.

Zespalanie członków społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym.

Wyrobienie postawy współuczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Współpraca z członkami społeczności innych szkół z terenu miasta, gminy i powiatu. Organizowanie oraz udział w konkursach o tematyce dotyczącej znajomości regionu. Udział w Rajdzie Edukacyjnym – Szlakiem Miejsc Pamięci. Organizowanie wycieczek o zasięgu lokalnym.

Integrowanie społeczności szkolnej.

Ukształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, społeczności szkolnej.

Organizowanie szkolnych wycieczek. Organizowanie oraz aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, angażowanie uczniów w działalność Samorządu Szkolnego i samorządów klasowych, realizowanie projektów edukacyjnych, reprezentowanie szkoły na zewnątrz poprzez udział w zawodach, konkursach, turniejach.

 

Cel główny: Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie
i bezpieczeństwo.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Cele szczegółowe

Formy i sposoby realizacji

Popularyzowanie zachowań prozdrowotnych.  

Wykształcenie wśród uczniów zachowań sprzyjających zdrowiu.

Zajęcia dydaktyczne (przyroda, biologia, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna) oraz godziny z wychowawcą. Zapoznanie uczniów z możliwością rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia fizycznego. Wskazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem.  Umożliwienie uczniom uczestnictwa w różnych formach aktywności w ramach zajęć wychowania fizycznego lub poza nimi. Dbałość o wysoką frekwencję na zajęciach wychowania fizycznego.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny.

Ukształtowanie postawy ucznia, który dba o bezpieczeństwo własne i innych.

Zaznajamianie oraz systematyczne utrwalanie zasad BHP. Respektowanie przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w szkole. Utrwalanie  zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego. Realizacja dyżurów międzylekcyjnych. Zajęcia dydaktyczne, godzina z wychowawcą. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Spotkania z przedstawicielami instytucji takich jak Policja, Straż Miejska. Ćwiczenia postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom występującym szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

Zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa uczniów.

Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pogadanki i zajęcia warsztatowe z wychowawcami i nauczycielami. Rozmowy i indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym. Wskazywanie uczniom innych form i miejsc pomocy.

Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym.

 

Ukształtowanie postawy prozdrowotnej wśród społeczności szkolnej.

Pogadanki i zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców. Filmy instruktażowe, broszury, ulotki.

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zjawiska uzależnień medialnych (Internet, gry komputerowe, telewizja, telefon).

Wyrobienie umiejętności unikania negatywnych wpływów wysokich technologii.

Pogadanki i zajęcia warsztatowe z wychowawcami i nauczycielami. Podnoszenie wiedzy uczniów na temat wpływu wysokich technologii na ich organizm. Wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu. Przekazywanie i utrwalanie informacji o bezpiecznych zachowaniach podczas korzystania z portali społecznościowych oraz metodach przeciwdziałania cyberprzemocy. Nauka i promowanie zachowań asertywnych.

Uświadomienie niebezpieczeństw związanych z różnymi używkami oraz przekazywanie wiedzy dotyczącej uzależnień od tych substancji.

Ukształtowanie postawy unikania zagrożeń związanych ze stosowaniem używek.

Zajęcia o charakterze warsztatowym, pogadanki w klasach
i rozmowy indywidualne.  Realizacja zagadnień w ramach lekcji biologii i wos. Spotkania ze specjalistami
w zakresie uzależnień. Informowanie rodziców o niebezpieczeństwach oraz sposobach przeciwdziałania podejmowaniu przez dzieci zachowań ryzykownych.

Eliminowanie i zapobieganie zjawisku przemocy i agresji wśród uczniów.

Ukształtowanie postawy odrzucającej przemoc oraz umiejętności nieagresywnego lecz asertywnego sposobu zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

Prowadzenie godzin wychowawczych poruszających problematykę zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Organizowanie spotkań na temat agresji i przemocy ze specjalistami. Nauka świadomego przeciwstawiania się przemocy i agresji. Edukacja prawna.

 

Cel główny: Ukształtowanie postawy prospołecznej, nastawionej na efektywną współpracę, komunikowanie się z rówieśnikami i dorosłymi, respektowanie norm społecznych oraz dbanie o środowisko.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Cele szczegółowe

Formy i sposoby realizacji

Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Ukształtowanie odpowiedzialnej postawy prospołecznej.

Rozwijanie samorządności  i demokracji poprzez udział w pracach Samorządu Szkolnego i klasowego. Poznawanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia. Podejmowanie działań na rzecz innych osób – wolontariat. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach i uroczystościach szkolnych. Zajęcia rozwijające postawę tolerancji. Nauka rozpoznawania różnych przejawów dyskryminacji oraz sposobów obrony siebie oraz innych przed dyskryminacją. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania dóbr materialnych i osobistych innych ludzi oraz mienia szkoły. Uczenie zasad szacunku i tolerancji. Prowadzenie zajęć ukazujących prawidłowe wzorce osobowe. Pogadanki i zajęcia warsztatowe podczas godzin wychowawczych, lekcji religii, jęz. polskiego. Trening umiejętności interpersonalnych. Włączenie uczniów w działalność Szkolnego Koła Amnesty International.

Podejmowanie działań wpływających na rozwój współpracy i komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi.

Wyrobienie wśród uczniów postawy ukierunkowanej na efektywna współpracę i komunikowanie się z innymi.

Praca nad projektami uczniowskimi, praca w grupach. Trening konstruktywnego wyrażania uczuć i emocji. Praca na zajęciach dydaktycznych, na godzinach z wychowawcą. Zajęcia warsztatowe, rozmowy indywidualne.

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej.

Wyrobienie postawy odznaczającej się wysokim poziomem kultury osobistej.

Zajęcia o charakterze warsztatowym, pogadanki w klasach i rozmowy indywidualne.  Realizacja zagadnień w ramach godzin z wychowawcą. Trening umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca. Uwrażliwianie na konieczność przestrzegania zasad kultury osobistej oraz kultury języka, respektowania norm społecznych. Wzmacnianie i nagradzanie właściwych postaw.

Rozbudzanie wrażliwości na problemy środowiska.

Ukształtowanie postawy ekologicznej ukierunkowanej na ochronę środowiska.

Realizacja programów ekologicznych. Udział w akcjach takich jak Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych. Zajęcia o charakterze warsztatowym, pogadanki. Bieżące wskazywanie sposobów dbania o środowisko. Organizacja zajęć w terenie.

 

Cel główny: Wsparcie rozwoju intelektualnego i kulturalnego uczniów ukierunkowane na umiejętne odbieranie dóbr kultury i sztuki, poszanowanie dorobku narodowego, upowszechnianie czytelnictwa.

 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne

Cele szczegółowe

Formy i sposoby realizacji

Rozwijanie zainteresowań uczniów, ich talentów i pasji.

Rozwinięcie potencjału intelektualnego uczniów.

Organizowanie kół zainteresowań. Stosowanie w toku oddziaływań dydaktycznych aktywnym metod i form pracy. Umożliwienie uczniom udziału w konkursach, zawodach, turniejach zarówno szkolnych jak i międzyszkolnych. Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kin, teatrów, muzeów.

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

Wyrównanie braków edukacyjnych i zapobieżenie pojawieniu się innych deficytów.

Wspieranie uczniów mających trudności w nauce. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. Budowanie systemu motywacji. Zapewnienie uczniom szeroko pojętego wsparcia.

Rozbudzanie zainteresowań uczniów na kulturę i sztukę.

Ukształtowanie potrzeby uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Organizowanie zajęć warsztatowych. Stwarzanie możliwości do udziału w spektaklach teatralnych, projekcjach kinowych, wyjazdach do muzeum. Wyjazdy na wycieczki edukacyjne.

Przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej zgodnej z ich zainteresowaniami i możliwościami.

Umożliwienie dokonywania wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej lub zawodowej zgodnie z możliwościami.

Konsultacje z nauczycielami. Zajęcia z doradcą zawodowym. Zajęcia dydaktyczne (podstawy przedsiębiorczości, wos) oraz godziny z wychowawcą. Rozmowy indywidualne.

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Ukształtowanie aktywnej postawy czytelniczej.

Współpraca z bibliotekami, udział w zajęciach bibliotecznych. Wykorzystywanie na zajęciach dydaktycznych różnych form pracy z tekstem.

 

 1. VII.        Założenia ewaluacyjne

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły podlega ewaluacji. Jest ona konieczna w celu ustalenia, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty.

W toku bieżącego monitorowania zbierane są informacje dotyczące Programu. Ponadto należy przeprowadzić ewaluację wyników celem opracowania wniosków oraz sformułowania wskazówek do dalszej pracy.

Do ewaluacji wykorzystane zostaną następujące narzędzia:

 • sprawozdania wychowawców,
 • ankiety skierowane do poszczególnych członków społeczności szkolnej,
 • obserwacje,
 • rozmowy z uczniami, nauczycielami, rodzicami.

 

 1. VIII.    Ustalenia końcowe

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ZSS TPZ na lata 2021-2022 ma charakter otwarty. Oznacza to, że w trakcie realizacji może być modyfikowany. Program podlega bowiem monitorowaniu i ewaluacji. Za realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023