.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Liceum - Regulamin Samorządu Uczniowskiego
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SPOŁECZNEGO LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TPZ w ZGIERZU

I.   Zasady ogólne. 

 1. W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym TPZ działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ.
 3. Samorząd uczestniczy w organizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz szeroko rozumianego życia Szkoły.
 4. Prace Samorządu koordynuje opiekun Samorządu, którym jest nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych TPZ.
 5. Samorząd reprezentowany jest przez Radę Samorządu, zwaną dalej Radą oraz Rady Klasowe.

 II.  Rada Samorządu. 

 1. Kadencja Rady trwa jeden rok i kończy się z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady.
 2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wybrani przez uczniów.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady mają wszyscy uczniowie oraz Rady Klasowe Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.
 4. Kandydatem do Rady może być każdy uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego wypełniający obowiązki wynikające z § 53 pkt 10 Statutu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ.
 5. Wybory nowej Rady winny odbyć się do 20 września każdego roku szkolnego.
 6. Prawo głosu mają tylko uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego. Każdy uczeń dysponuje jednym głosem, który oddaje na wybranego przez siebie kandydata.
 7. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa komisja powołana przez opiekuna Samorządu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do Rady.
 8. Do Rady wchodzi czterech uczniów, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 9. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Delegują też przedstawicieli do Rady Szkoły i Sekcji Porządkowej.

10. Uczeń pełniący funkcję w Radzie może zostać jej pozbawiony, gdy osiąga niedostateczne wyniki w nauce lub jego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia. Wniosek o pozbawienie ucznia funkcji w Radzie złożyć może:

- dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ;

- Rada Pedagogiczna Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ;

- opiekun Samorządu Uczniowskiego;

- Rada Samorządu.

Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Samorządu.

Po pozbawieniu ucznia funkcji w Radzie opiekun Samorządu organizuje wybory uzupełniające w terminie dwóch tygodni.

III. Kompetencje Rady Samorządu. 

 1. Rada reprezentuje uczniów we wszystkich sprawach wobec organów szkoły: dyrektora, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz deleguje swoich przedstawicieli do Rady Szkoły.
 2. Rada przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły,
  w szczególności dotyczących przestrzegania i realizacji podstawowych praw uczniów i pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
 3. Rada opiniuje uchwałę Rady Pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ.
 4. Rada organizuje  imprezy i wycieczki ogólnoszkolne.
 5. Rada Samorządu może zainicjować utworzenie Spółdzielni Uczniowskiej celem prowadzenia działalności gospodarczo–usługowej zgodnie z potrzebami uczniów.
 6. Rada ma prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów naukowych oraz nagród przyznawanych uczniom szkoły.
 7. Rada jest współorganizatorem zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkich  przedsięwzięć  prowadzących do poprawy  warunków nauki w szkole.
 8. Rada współuczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczego.
 9. Rada organizuje działalność szkolnego koła Towarzystwa Przyjaciół Zgierza.

10. Rada ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

11. Przedstawiciele Rady maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części dotyczącej problemów Samorządu w szkole.

12. Rada współpracuje w wyżej wymienionym zakresie z Radą Samorządu Społecznego Gimnazjum TPZ. 

IV. Zebrania Rady Samorządu. 

 1. Zebrania Rady zwoływane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2.  Prawo uczestnictwa w nich ma każdy uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ.
 3. W zebraniu uczestniczyć może także dyrektor szkoły lub każdy inny nauczyciel.
 4. Sekretarz Rady zobowiązany jest protokołować przebieg zebrania. 

V. Rady klasowe. 

 1. W klasach działają Rady Klasowe.
 2. W skład Rad Klasowych wchodzą przedstawiciele uczniów poszczególnych klas.
 3. Kadencja Rad klasowych trwa jeden rok szkolny i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady.
 4. Wybory do Rad Klasowych winny odbyć się nie później niż do 20 września kolejnego roku szkolnego.
 5. Do Rady Klasowej kandydować może każdy uczeń klasy.
 6. Liczbę członków Rady Klasowej ustalają uczniowie klasy, przy czym nie może ona wynosić mniej niż trzy.
 7. Spośród zgłoszonych kandydatów uczniowie wybierają obligatoryjnie przewodniczącego, jego zastępcę i skarbnika.
 8. Uczeń pełniący funkcję w Radzie Klasowej może zostać jej pozbawiony, gdy osiąga niedostateczne wyniki w nauce lub jego zachowanie budzi poważne zastrzeżenia, na wniosek wychowawcy lub przedstawicieli klasy. Decyzję w tej sprawie podejmują uczniowie klasy w głosowaniu tajnym.
 9. Kompetencje Rady Klasowej ustalają uczniowie klasy wraz z wychowawcą. 

VI .   Postanowienia końcowe.

Regulamin wchodzi w życie po przyjęciu go przez uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego TPZ i zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023