.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura bezpieczeństwa
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku
z istniejącym zagrożeniem COVID-19

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania nauczycieli, rodziców i personelu szkoły podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć z uczniami w szkole od momentu przybycia uczniów do szkoły do chwili odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców i  rozejścia się uczniów do domów.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, rodzice, personel administracji i obsługi szkoły, personel pomocniczy

 

Rodzice (prawni opiekunowie)

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących w szkole procedur postępowania ustanowionych na czas pandemii COVID-19 oraz podpisują odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do Procedury.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do posyłania do szkoły dziecka zdrowego – bez podwyższonej temperatury (powyżej 37,5°C i objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni mierzyć dziecku temperaturę przed posłaniem do szkoły oraz wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka przed wejściem do szkoły oraz na jej terenie – załącznik nr 2 . Pomiaru temperatury dokonuje pracownik szkoły (nauczyciel, pracownik administracji bądź obsługi).
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa indywidualną osłoną, np. maseczką, podczas przebywania w budynku szkoły.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) bezwzględnie dezynfekują ręce przed każdorazowym wejściem do szkoły, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślania, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 3. Rodzice powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) dopilnowują, aby dziecko miało wszystkie potrzebne przybory szkolne i podręczniki oraz aby nie wnosiło na teren szkoły niepotrzebne przedmioty niezwiązane z potrzebami edukacyjnymi.

Uczeń

 1. Nie wolno uczniowi korzystać z zajęć na terenie szkoły, jeśli jest chory bądź w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Uczeń pozwala, aby przed wejściem do szkoły pracownik obsługi zmierzył mu temperaturę termometrem bezdotykowym.
 3. Uczeń, który ma podwyższoną temperaturę ciała – powyżej 37,5° C bądź objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, nie jest wpuszczany na teren szkoły.
 4. Uczeń w przestrzeni wspólnej (np. korytarz, hol) nosi maseczkę bądź przyłbice.
 5. Jeśli w czasie pobytu ucznia na terenie szkoły pojawią się podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19, stosuje się zasady postępowania zawarte w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U UCZNIA.
 6. Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników i zeszytów oraz przyborów. W szkole nie może pożyczać ich od innych uczniów.
 7. Uczeń przed wejściem do szkoły dezynfekuje ręce, jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne natychmiast myje ręce.
 8. Uczeń z szatni korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 9. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, unika dotykania oczu, nosa i ust i nie podaje ręki na przywitanie.

10.  Uczeń w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania.

 1.  Uczeń powinien unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans społeczny z wszystkim osobami przebywającymi na terenie szkoły.
 2. Uczeń upomniany przez nauczyciela bądź innego pracownika szkoły stosuje się do powyższych zasad.

Dyrektor

 

 1. Dyrektor odpowiada za organizację pracy szkoły, monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników w okresie występowania pandemii COVID-19.
 2. Dyrektor w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dba o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie szkoły.
 3. Dyrektor zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne oraz umożliwia dostęp do preparatów do dezynfekcji rąk.
 4. Dyrektor zamieszcza informacje przed wejściem do budynku szkoły o obligatoryjnej dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe.
 5. Dyrektor dba o przestrzeganie zasad prawidłowego mycia rąk poprzez wywieszenie instrukcji i plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk w widocznym miejscu w łazienkach oraz instrukcji dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 6. Dyrektor zapewnia sprzęt i środki oraz monitoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 7. Dyrektor zleca pracownikom dezynfekcję sprzętu na szkolnym placu zabaw.
 8. Dyrektor prowadzi spotkania z pracownikami i zwraca ich uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych.
 9. Dyrektor w wyznaczonym miejscu szkoły umieszcza numery telefonów do: organu prowadzącego, czyli Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu, kuratora oświaty w Łodzi, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Zgierzu, służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.
 10. Dyrektor zobowiązuje pracowników do zachowania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 11. Dyrektor określa zasady ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami.
 12. Dyrektor zapewnia co najmniej jeden termometr bezdotykowy.
 13. Dyrektor zapewnia pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący) zapewniające minimum dwa metry odległości od innych osób, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 14. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 15. Dyrektor instruuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie szkoły, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. Wstrzymuje też przyjmowanie do szkoły kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.
 16. Dyrektor zaleca pracownikom stosowanie się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Nauczyciel w razie konieczności mierzy uczniowi temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.

 2. Nauczyciel w przestrzeni wspólnej (korytarz, hol) nosi maseczkę bądź przyłbicę.
 3. Nauczyciel dopilnowuje, aby uczeń nosił w przestrzeni wspólnej maseczkę bądź przyłbicę.
 4. Nauczyciele wychowawcy są zobowiązani do 4 września zebrać aktualne numery telefonów od wszystkich opiekunów uczniów – załącznik nr 1 oraz zebrać wszystkie stosowne oświadczenia do Procedury.
 5. Nauczyciele zobowiązani są zapoznania się i do ścisłego przestrzegania Procedur ustanowionej na czas pandemii COVID-19 oraz podpisują odpowiednie oświadczenie.
 6. Nauczyciel stara się zachować między sobą i pracownikiem obsługi dystansu minimalnie 1,5 m.
 7. Nauczyciel dba, by personel pomocniczy (obsługi) zachowywał dystans minimalnie 1,5 m w razie kontaktu z uczniami.
 8. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.
 9. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla uczniów, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).
 10. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.
 11. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali lekcyjnej co godzinę.
 12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez uczniów, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.
 13. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki w małych grupach w ustalonych, stałych porach.
 14. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 15. Nauczyciel korzysta z uczniami ze świeżego powietrza w ogrodzie szkolnym / na boisku przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających.
 16. Nauczyciel ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (zawartych w odrębnym dokumencie).
 17. Nauczyciel monitoruje częstotliwość czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł przez personel obsługi.
 18. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia nauczyciel natychmiast izoluje ucznia w specjalnie wyznaczonym przez dyrektora pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, znajdującym się minimum dwa metry od innych osób. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi szkoły oraz powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 19. Nauczyciel ma obowiązek ustalenia wspólnie z uczniami zasad zgodnego współdziałania rówieśników w trakcie ich pobytu w szkole.
 20. Niedopuszczalne jest pozostawienie grupy samej podczas pracy z uczniami. Gdy nauczyciel musi wyjść, grupą powinna się zająć osoba z personelu pomocniczego (obsługi), odpowiednio zabezpieczona środkami indywidualnej ochrony. Swoją nieobecność nauczyciel musi ograniczyć do minimum.
 21. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowej opieki nad uczniem, należy powierzyć je opiece pracownicy obsługi, która w tych sytuacjach zobowiązana jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności. Opiekę tę należy ograniczyć do minimum.
 22. Niedopuszczalne jest pozostawianie dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do polecenia dyrektora.


Pracownicy obsługi i administracji

 

 1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt ucznia w szkole w razie konieczności mierzą uczniowi temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.
 2. Pracownicy obsługi i administracji w przestrzeni wspólnej (np. korytarz, hol) noszą maseczki bądź przyłbice.
  1. Pracownicy obsługi każdorazowo dezynfekują sprzęty w pomieszczeniu, w którym zmienia się grupa uczniów korzystająca z niego.
  2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami zwracają uwagę na bezpieczną zabawę/naukę uczniów, na zachowanie odległości pomiędzy uczniami, korzystanie przez nich z zabawek/sprzętu oraz odpowiadają za stan zabawek i sprzętu w sali zabaw/lekcyjnej.
  3. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad uczniami zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID-19.
  4. Dostawca obiadów, pracownicy rozdzielni posiłków oraz woźni zobowiązani są do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz, w tym z dostawcami obiadu, z którego sporządzane będą posiłki dla uczniów.
  5. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania pomiędzy sobą a uczniami dystansu wynoszącego minimum 1,5 m w każdej przestrzeni szkoły.
  6. Pracownicy administracji i obsługi dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
  7. Pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic) w sytuacji kontaktu z uczniem bądź rodzicem i każdą osoba pojawiającą się na terenie szkoły.
  8. Pracownicy obsługi mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez ucznia (chyba że jest tyle zabawek/sprzętów, że każdy uczeń używa innego).
  9. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek codziennego czyszczenia detergentem wyznaczonego sprzętu w ogrodzie szkolnym / na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu.
  10. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
  11. Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać uczniów na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  12. Pracownice obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania stołów do spożywania posiłków przez uczniów oraz podczas sprzątania stołów i sal po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł przed i po każdym posiłku).
  13. Pracownice obsługi mają obowiązek przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas dostarczania posiłków do wyznaczonej sali.
  14. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
  15. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek znajomości i przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców, postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia oraz ścieżki szybkiej komunikacji pracowników z rodzicami (zawarte są w odrębnym dokumencie).

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie nauczycieli z obowiązująca procedurą na sierpniowym zebraniu rady pedagogicznej.
 3. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji oraz w trakcie spotkań wychowawców z rodzicami.
 4. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023