.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura funkcjonowania świetlicy
PROCEDURA FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

Procedura bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania świetlicy szkolnej W I SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ TPZ W ZGIERZU

w trakcie epidemii COVID-19

 

Przy opracowaniu procedury wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne na stronie internetowej.

 

Cel procedury: określenie zasad korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii koronawirusa, umożliwienie uczniom bezpiecznego korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19 oraz określenie zasad przyprowadzania dzieci do świetlicy i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady działania świetlicy szkolnej dostosowane do potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły w okresie reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID-19

 

Uczestnicy postępowania: wszyscy użytkownicy świetlicy szkolnej, uczniowie korzystający z usług świetlicy, rodzice, pracownicy szkoły

 

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej dla uczniów: w okresie trwającego zagrożenia związanego z epidemią COVID-19 świetlica szkolna otwarta jest dla uczniów codziennie w godzinach 7.15 –17.00.

 

Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie trwania epidemii COVID-19

 

 1. Korzystanie ze świetlicy szkolnej odbywa się według zasad określonych w regulaminie świetlicy szkolnej oraz zasad określonych poniżej.
 2. Użytkownicy świetlicy szkolnej (uczniowie) zobowiązani są przestrzegać na jej terenie zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj. zaraz po przyjściu do świetlicy powinni umyć ręce.
 3. Nauczyciel świetlicy powinien przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do szkoły, obowiązkowo umyć ręce wodą z mydłem.
 4. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 5. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 m).
 6. Nauczyciel świetlicy powinien regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 7. Podczas kaszlu i kichania nauczyciel świetlicy powinien zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 8. Nauczyciel świetlicy powinien zapewnić, w miarę możliwości, częste wietrzenie pomieszczeń świetlicy (co najmniej raz na godzinę).
 9. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest ograniczyć do niezbędnego minimum spotkania z innymi osobami w świetlicy. Spotkania należy przeprowadzać przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m). Preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.

10.  Nauczyciel świetlicy powinien starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

11.  Rodzic (opiekun prawny) przebywający na trenie szkoły w tzw. części wspólnej szkoły zobowiązany jest przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, czyli stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący, zakładać indywidualną ochronę ust i nosa oraz zachować bezpieczny półtorametrowy dystans przestrzenny od innych osób.

 

Zasady przyprowadzania dziecka do świetlicy szkolnej

 

 1. Dziecko do świetlicy przyprowadza zdrowy rodzic (opiekun prawny).
 2. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadza zdrowe dziecko do świetlicy szkolnej przed rozpoczęciem zajęć w godzinach funkcjonowania świetlicy (np. od 7.15 do 8.00).
 3. Rodzic (opiekun prawny) wchodzi do szkoły i powierza dziecko pracownicy obsługi.
 4. W wyjątkowych sytuacjach rodzic (opiekun prawny) może zaprowadzić dziecko do świetlicy szkolnej.
 5. Uczeń z szatni udaje się do świetlicy szkolnej.

 

Zasady odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

 

 1. Rodzic (opiekun prawny) wchodzi do szkoły wejściem i podaje imię i nazwisko dziecka, następnie czeka na zewnątrz.
 2. Pracownik obsługi sprowadza dziecko i  w razie potrzeby wchodzi do szatni.
 3. Pracownik obsługi przekazuje dziecko rodzicowi (opiekunowi prawnemu) bądź osobie zgłoszonej do odbioru dziecka przez rodziców.
 4. Jeśli pracownik obsługi nie zna osoby odbierającej dziecko ma prawo ją wylegitymować.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Dokument umieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) zapoznaje się z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania treści niniejszego dokumentu.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023