.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura komunikowania
PROCEDURA KOMUNIKOWANIA

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Zespole Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, sekretarz szkoły, rodzice uczniów

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

 

  1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
  2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
  3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
  4. Sekretarz szkoły opracowuje dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.

 

Sposób prezentacji procedury

 

  1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
  2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
  3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
  4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023