.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura na wypadek podejrzenia zachorowania
PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZACHOROWANIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA

obowiązująca w Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły

 

Dyrektor

 

 1. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia przebywającego w szkole.
 2. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
 3. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 4. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 5. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. Dyrektor informuje rodziców  ucznia o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u ucznia objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.
 7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 8. Notatka zawiera następujące informacje:

a)    datę,

b)   godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c)    godzinę powiadomienia rodziców,

d)   opis przebiegu działań.

 1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
 2. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

 

Nauczyciele i pracownicy szkoły opiekujący się dzieckiem

 

 1. Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje ucznia w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.
 2. Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika szkoły. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).
 3. Inni pracownicy, którzy kontaktują się z uczniem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.
 4. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w klasie, w której przebywało dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałych uczniów i zadbać, by:

1)    umyli ręce zgodnie z instrukcją,

2)    jeśli to możliwe, przeszli do innego zdezynfekowanego pomieszczenia szkoły lub na wyszli na zewnątrz budynku szkoły.

 1. Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa/klasa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.
 2. Po umieszczeniu ucznia w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru  ze szkoły.
 3. Odbiór ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru ucznia obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

 

Przekazanie ucznia rodzicom (prawnym opiekunom)

 

 1. By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do poinformowania o gotowości odbioru  ze szkoły.
 2. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem ucznia rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.
 3. Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika szkoły, który się nim opiekował w izolatce.
 4. Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza ucznia z izolatki do ustalonego miejsca ucznia (np. przedsionka szkoły) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica (prawnego opiekuna), opiekun ucznia najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje ucznia.
 5. Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.
 6. W razie potrzeby rodzic (prawny opiekun) wejść do przedsionka.
 7. Osoba opiekująca się uczniem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u ucznia. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza szkołę i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.
 8. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić ucznia do rodzica. Pracownik obserwuje ucznia do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.
 9. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor szkoły ma prawo zgłosić je do organów ścigania.
 10. Pracownik opiekujący się uczniem w izolatce, który oddał ucznia rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.
 11. Izolatka, w której przebywał uczeń, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników szkoły.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielski i w sekretariacie.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 25 maja 2020 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U PRACOWNIKA SZKOŁY

obowiązująca w Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w szkole

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników szkoły w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u PRACOWNIKA

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły

 

Dyrektor

 

 1. Dyrektor powiadamia pracowników, że w szkole mogą przebywać jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, a w razie ich wystąpienia powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Dyrektor śledzi na bieżąco oraz zaleca pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dyrektor w miarę możliwości stara się nie angażować pracowników powyżej 60. roku życia bądź z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 4. Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w szkole w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika przebywającego w szkole.
 5. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.
 6. Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte) i dezynfekowane.
 7. W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).
 8. Dyrektor w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa go od pracy. Wstrzymuje przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 10. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek*.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 1. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.
 2. Notatka zawiera następujące informacje:

a)    datę,

b)   godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c)    godzinę powiadomienia rodziców,

d)   opis przebiegu działań.

 1. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
 2. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.
 3. Dyrektor zawsze w przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i sekretariacie.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 18 maja 2020 r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023