.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Procedury covid - Procedura wydawania posiłków
PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW

obowiązująca w I Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa podczas wydawania posiłków z rozdzielni szkolne w szkolnej stołówce

 

Zakres obowiązywania procedur: dotyczą zasad postępowania pracowników rozdzielni posiłków i personelu obsługi szkoły podczas wydawania posiłków

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy rozdzielni posiłków, pracownicy obsługi szkoły

 

 

Pracownicy rozdzielni/pracownicy obsługi

 

 1. Przed każdorazowym wejściem do budynku szkoły pracownicy rozdzielni posiłków dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
 2. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy rozdzielni posiłków zakładają ubrania ochronne (fartuchy).
 3. Pracownicy rozdzielni posiłków/pracownicy obsługi przestrzegają zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowania posiłków:

a)    używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych (ewentualnie przyłbic),

b)   myją i dezynfekują stanowiska pracy, sprzęt kuchenny,

c)    rozdzielają posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku szkolnym.

 1. Pracownicy rozdzielni posiłków wydający posiłki z rozdzielni ponoszą odpowiedzialność za to, by posiłki nie uległy zanieczyszczeniu.
 2. Posiłki są podawane na naczyniach jednorazowych.
 3. Pracownicy rozdzielni posiłków ustawiają pojemniki z porcjami na wózkach kelnerskich.
 4. Podczas przewozu posiłków z wyznaczonego miejsca bloku żywieniowego pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)    przemieścić się z wózkiem kelnerskim do wyznaczonej sali, w której uczniowie spożywają posiłki,

b)    rozstawić posiłki dla uczniów na uprzednio przygotowanych stołach o łatwej zmywalności.

 1. Przed podaniem posiłku pracownicy obsługi zobowiązani są:

a)    myć i dezynfekować stoły, przy których dzieci/uczniowie spożywają posiłki, oraz wózki kelnerskie, na których będą przewozić posiłki dla dzieci/uczniów przed każdym posiłkiem,

b)    myć powierzchnie posadzki w obrębie stołów, przy których uczniowie spożywają posiłek,

c)    czyścić i dezynfekować środkiem do dezynfekcji powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą uczniowie, przed każdym podaniem posiłku.

 1. Powierzchnie blatów, poręczy, wózki kelnerskie oraz posadzki w pomieszczeniu bloku żywieniowego są czyszczone każdorazowo przed wydaniem posiłku dla uczniów.
 2. Na posiłki wydawane przez rozdzielnie składa się obiad dzielony – I danie, II danie oraz kompot.
 3. Pracownicy obsługi opuszczają pomieszczenie na czas, gdy uczniowie siedzą przy stołach i zjadają posiłek.
 4. Po opuszczeniu pomieszczenia przez uczniów, pracownica obsługi wietrzy pomieszczenie, sprząta, myje i dezynfekuje salę po posiłku.
 5. Pracownicy obsługi zbierają naczynia jednorazowe i resztki pokarmów z talerzy i wyrzucają do kontenera stojącego na zewnątrz budynku z zachowaniem środków ostrożności (w fartuchach ochronnych i rękawicach jednorazowych).
 6. Pracownicy obsługi czyszczą stoły, krzesła i myją oraz dezynfekują podłogę w obrębie stołów i powierzchnie dotykowe: blaty, stoły i poręcze krzeseł, na których siedzą uczniowie, po każdym posiłku.
 7. Nauczyciele poszczególnych grup/klas sprawują opiekę nad uczniami również podczas posiłków  spożywanych przez uczniów.
 8. Przed podaniem posiłku nauczyciele są zobowiązani przygotować uczniów do ich spożywania, tj. dopilnować mycia rąk przed każdym posiłkiem.
 9. Nauczyciele dbają o przestrzeganie zasad higieny podczas spożywana posiłku przez uczniów.
 10. Pracownicy obsługi zobowiązani są przestrzegać zasad szczególnej ostrożności podczas korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

 

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2023