.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Szkoła podstawowa - PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA
PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA

NA ODLEGŁOŚĆ W SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA W ZGIERZU

 

 

Podstawa prawna:


1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 1859)

 Cel procedury

Procedura określa sposób realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zakres procedury

Procedura reguluje sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

Dyrektor

 

 1. Organizuje wykonywanie pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, gdy pozwalają na to aktualne potrzeby procesu nauczania.
 2. Dyrektor odpowiada za zgodne z prawem, z przepisami BHP oraz wytycznymi MEN i GIS organizowanie nauczania w systemie zdalnym.
 3. Zobowiązuje się do przekazywania nauczycielom zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz przekazania niezbędnego sprzętu w miarę posiadanych zasobów, a także organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający nauczycielom pracę zdalną.
 4. Zobowiązuje się przygotować Regulamin do pracy w systemie zdalnym oraz opracować harmonogram do pracy w systemie zdalnym i aktualizować go na bieżąco.
 5. Dyrektor zobowiązuje się do udostępnienia uczniom niezbędnego sprzętu w miarę posiadanych zasobów, a także organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający uczniom naukę w trybie hybrydowym.

 

Nauczyciele

 

 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy w trybie zdalnym w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z Regulaminem do pracy w systemie zdalnym:

-     po otrzymaniu w formie pisemnej lub elektronicznej polecenia wykonywania pracy w systemie hybrydowym (mieszanym),

-     po otrzymaniu zgody na pracę zdalną od Pracodawcy w związku z wnioskiem Pracownika o umożliwienie pracy zdalnej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami przez dziennik elektroniczny oraz platformę Google Classroom.
 2. Nauczyciele prowadzą lekcje w trybie zdalnym za pomocą platformy Google Classroom lub innej platformy, jeśli na to wyrazi zgodę Dyrektor Szkoły oraz jeśli zostaną powiadomieni uczniowie i rodzice.
 3. Nauczyciele pracują według obowiązującego planu lekcji, zajęcia nie trwają dłużej niż 45 minut.

 

Rodzice (prawni opiekunowie ucznia)

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do codziennego odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz do odczytywania informacji ze strony Szkoły.
 2.  Rodzice (prawni opiekunowie), którzy stracili dostęp do dziennika elektronicznego (w wyniku np. zgubienia lub zapomnienia hasła do konta rodzica) są zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się z sekretariatem szkoły w celu wygenerowania nowego hasła.
 3.  Rodzice (prawni opiekunowie)  powinni wyposażyć dziecko w narzędzia elektroniczne umożliwiające aktywne uczestnictwo ucznia w zajęciach zdalnych (w tym mikrofon i kamerę internetową).
 4. Rodzice (prawni opiekunowie)  mają obowiązek uprzedzać nauczyciela lub wychowawcę o problemach technicznych dziecka uniemożliwiających w danym dniu uczestnictwo w lekcji na żywo.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności dziecka na zajęciach zdalnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego według ogólnych zasad zawartych w Statucie Szkoły.

 

 

 

Uczniowie

 1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach w systemie zdalnym, przestrzegając zasad zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na podstawie planu lekcji bądź harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły i zamieszczanego na stronie internetowej Szkoły.
 3. Licealiści są zobowiązani do codziennego odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz do odczytywania informacji ze strony Szkoły.
 4.  Uczniowie, którzy stracili dostęp do dziennika elektronicznego (w wyniku np. zgubienia lub zapomnienia hasła do konta) są zobowiązani do niezwłocznego skontaktowania się z sekretariatem szkoły w celu wygenerowania nowego hasła.
 5.  Uczniowie powinni być wyposażeni w sprawne narzędzia elektroniczne umożliwiające aktywne uczestnictwo w zajęciach zdalnych (w tym mikrofon i kamerę internetową).
 6. Uczniom nieposiadający niezbędnego sprzętu może zwrócić się do Dyrektora Szkoły z prośbą o wypożyczenie go, który w miarę posiadanych zasobów, przychyli się go jego prośby.
 7. Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica.

 

Tok postępowania

 1. Szkoła w okresie czasowego ograniczonego jej funkcjonowania przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie, a większość spraw załatwianych jest zdalnie.
 2. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i ich rodzicami.
 3. Podstawa programowa może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2020/21 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w następnych latach szkolnych
 4. Propozycję modyfikacji programu nauczania nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły.
 5. Dopuszcza się przeprowadzenie w formie zdalnej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.
 6. Dopuszcza się ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w formie zdalnej.
 7. Podczas pracy zdalnej wszyscy nauczyciele zaczynają pracę o porze, jaka jest przewidziana w planach lekcji dla poszczególnych przedmiotów.
 8. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do pełnienia dyżurów za pomocą poczty elektronicznej bądź komunikatorów internetowych w podanych do wiadomości terminach.
 9. W czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują materiały przygotowane samodzielnie, udostępnione przez MEN oraz oferty edukacyjne na kanałach telewizyjnych i z innych dostępnych zasobów internetowych, pamiętając by udostępniane treści uwzględniały specyfikę przedmiotu i były dostosowane do poziomu i możliwości uczniów.

10.  W ramach obowiązującego nauczycieli dotychczasowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciele przesyłają materiały, prowadzą zajęcia online, wyjaśniają niezrozumiałe zagadnienia i sprawdzają postępy edukacyjne uczniów.

11.  Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udostępniania materiałów, z którymi ma danego dnia zajęcia. Zakres materiału, który można przesłać jednorazowo nie może przekraczać zakresu realizowanego na danej godzinie zajęć.

12.  Przesyłanie materiałów nie może ograniczać się jedynie do wysyłania prac do samodzielniej realizacji. Nowe treści powinny zostać omówione w czasie lekcji on-line albo w postaci komentarza bądź prezentacji, przesłanych wraz z nowymi zagadnieniami. Uczniowie w ramach nauki zdalnej mogą również obejrzeć udostępniony przez nauczyciela: wykład, film, odbyć wirtualną wycieczkę, uczestniczyć w wideokonferencji itp.

13.  Nauczyciele w doborze materiałów powinni uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich indywidualne potrzeby i trudności w nauce, wynikające z dysfunkcji niektórych osób oraz fakt, że w dużej mierze w/w materiał będzie realizowany przez nich samodzielnie. Przy doborze materiałów nauczyciele powinni także wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia uczniów  w dostępie do sprzętu komputerowego i Internetu.

14.  W przypadku uczniów bez dostępu do sprzętu Internetu należy przygotować materiały w wersji drukowanej i przesłać je do wydrukowania w szkole oraz ustalić termin odbioru ze szkoły przez ucznia lub rodzica.

15. W szczególnych przypadkach szkoła wypożycza uczniowi sprzęt komputerowy, po uprzednim zgłoszeniu problemu przez rodzica.

16.  Lekcje on-line odbywają się w dni, w które nauczyciel ma zajęcia z danym oddziałem, ewentualne zmiany zostaną zamieszczone na stronie szkoły. Lekcje te nie powinny odbywać się w czasie zapewniającym ergonomiczne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze.

17.  Nauczyciele dokumentują pracę zdalną w raporcie przedkładanym dyrektorowi szkoły zdalnie na koniec każdego  tygodnia oraz uzupełniając dziennik elektroniczny.

18.  Obecności ucznia są zaznaczane na podstawie jego udziału w lekcji on-line oraz na podstawie terminowego oddania zadanej pracy przez platformę Google Classroom bądź dziennik elektroniczny.

19.  Opiekunowie oddziałów przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo-opiekuńczą. Kontaktują się ze swoimi wychowankami i koordynują komunikację  z innymi nauczycielami oraz wyjaśniają przyczynę ewentualnego braku aktywności.

20.  Nauczyciele mają prawo oceniać wykonane zadania i prace zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Uczeń powinien mieć co najmniej dobę na wykonanie pracy.

22.  Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w ramach zdalnej nauki mogą być testy lub sprawdziany on-line (np. na platformie Kahoot – opcja z ograniczeniem czasu na odpowiedź) oraz wykonane przez uczniów prace w terminie, za które nauczyciel może wstawić ocenę.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
 2. Zapoznanie uczniów oraz rodziców/opiekunów z obowiązującą w szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 26 października 2020 r.


 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2021