.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Dokumenty - Szkoła podstawowa - PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA
PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA  NA ODLEGŁOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA W ZGIERZU

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 493)
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 410 z późn. zm.)

 

 1. I.                   Cel procedury

Procedura określa sposób realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19.

 

 1. II.                Zakres procedury

Procedura reguluje sposób i tryb realizacji zadań Szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.

 

 1. III.             Tok postępowania
 2. Szkoła w okresie czasowego ograniczonego jej funkcjonowania przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie, a większość spraw załatwianych jest zdalnie.
 3. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i ich rodzicami.
 4. Podstawa programowa może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w następnych latach szkolnych
 5. Propozycję modyfikacji programu nauczania nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły.
 6. Dopuszcza się przeprowadzenie w formie zdalnej egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.
 7. Dopuszcza się ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w formie zdalnej.
 8. Podczas pracy zdalnej wszyscy nauczyciele zaczynają pracę o porze, jaka jest przewidziana w planach lekcji dla poszczególnych przedmiotów.
 9. Każdy z nauczycieli jest zobowiązany do pełnienia dyżurów za pomocą poczty elektronicznej bądź komunikatorów internetowych w podanych do wiadomości terminach.
 10. W czasie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele wykorzystują materiały przygotowane samodzielnie, udostępnione przez MEN, oraz oferty edukacyjne na kanałach telewizyjnych i z innych dostępnych zasobów internetowych, pamiętając by udostępniane treści uwzględniały specyfikę przedmiotu i były dostosowane do poziomu i możliwości uczniów.

10.  W ramach obowiązującego nauczycieli dotychczasowego tygodniowego wymiaru godzin nauczyciele przesyłają materiały, prowadzą zajęcia online, wyjaśniają niezrozumiałe zagadnienia i sprawdzają postępy edukacyjne uczniów.

11.  Każdy nauczyciel zobowiązany jest do udostępniania materiałów, z którymi ma danego dnia zajęcia. Zakres materiału, który można przesłać jednorazowo nie może przekraczać zakresu realizowanego na danej godzinie zajęć.

12.  Przesyłanie materiałów nie może ograniczać się jedynie do wysyłania prac do samodzielniej realizacji. Nowe treści powinny zostać omówione w czasie lekcji on-line albo w postaci komentarza bądź prezentacji, przesłanych wraz z nowymi zagadnieniami. Uczniowie w ramach nauki zdalnej mogą również obejrzeć udostępniony przez nauczyciela: wykład, film, odbyć wirtualną wycieczkę, uczestniczyć w wideokonferencji itp.

13.  Nauczyciele w doborze materiałów powinni uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich indywidualne potrzeby i trudności w nauce, wynikające z dysfunkcji niektórych osób oraz fakt, że w dużej mierze w/w materiał będzie realizowany przez nich samodzielnie. Przy doborze materiałów nauczyciele powinni także wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia uczniów  w dostępie do sprzętu komputerowego i Internetu.

14.  W przypadku uczniów bez dostępu do sprzętu Internetu należy przygotować materiały w wersji drukowanej i przesłać je do wydrukowania w szkole oraz ustalić termin odbioru ze szkoły przez ucznia lub rodzica.

15.  Lekcje on-line odbywają się w dni, w które nauczyciel ma zajęcia z danym oddziałem na podstawie planu lekcji on – line zamieszczone na stronie szkoły. Lekcje te nie powinny odbywać się w czasie zapewniającym ergonomiczne, bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy komputerze i  nie przekraczać 30 minut pracy przy monitorze na jednostkę lekcyjną.

16.  Nauczyciele dokumentują pracę zdalną w raporcie przedkładanym dyrektorowi szkoły zdalnie na koniec każdego  tygodnia oraz uzupełniając dziennik elektroniczny.

17.  Obecności ucznia są zaznaczane na podstawie jego udziału w lekcji on-line oraz na podstawie terminowego oddania zadanej pracy przez platformę Google Classroom bądź dziennik elektroniczny.

18.  Obecności ucznia w przypadku dzieci z klas I-III są uwarunkowane systematycznością wykonywanych prac.

19.  Opiekunowie oddziałów przez cały czas pełnią dotychczasową rolę wychowawczo-opiekuńczą. Kontaktują się ze swoimi wychowankami i koordynują komunikację z innymi nauczycielami oraz wyjaśniają przyczynę ewentualnego braku aktywności.

20.  Nauczyciele mają prawo oceniać wykonane zadania i prace zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Uczeń powinien mieć co najmniej dobę na wykonanie pracy.

21.  Formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów w ramach zdalnej nauki mogą być testy lub sprawdziany on-line (np. na platformie Kahoot – opcja z ograniczeniem czasu na odpowiedź) oraz wykonane przez uczniów prace w terminie, za które nauczyciel może wstawić ocenę.

 

 1. IV.             Prace Rady Pedagogicznej
  1. Możliwe jest przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej w na odległość za pośrednictwem wybranej platformy komunikacyjnej.
  2. Obecność członków Rady jest sprawdzana przez odczytanie listy obecności i zapisanie przez protokolanta obecności przy nazwisku nauczyciela.

 

 1. V.                Termin obowiązywania procedury

Procedura obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020