.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Egzaminy zewnetrzne - Serwis gimnazjalisty - Dokumenty potwierdzające realizację projektu edukacyjnego
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PROJEKTU
 I POTWIERDZAJĄCYCH JEGO WYKONANIE:

 

  1. Kontrakt między zespołem uczniów a opiekunem projektu
  2. Karta Projektu Edukacyjnego
  3. Karta Samooceny Ucznia
  4. Karta Ewaluacyjna
  5. Arkusz Oceny Projektu

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 

 

rok szkolny______________

 

 

 

I. Temat projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. Skład zespołu uczniowskiego realizującego projekt:

1. ……………………………………………..

2. ……………………………………………..

3. ……………………………………………..

4. ……………………………………………..

5. ……………………………………………..

 

III. Nauczyciel - opiekun projektu:

…………………………………………………………………………………………………...

 

IV. Cele projektu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

V. Etapy realizacji projektu:

1. Projekt realizowany był w wymiarze ………. tygodni, od ………………………………. do ……………….. …….. .

2. Główne zadania i ich realizacja:

 

Zadania

Uczniowie odpowiedzialni

Termin realizacji

Działania

Informacja o wykonaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu:

1. Termin prezentacji …………………………………………………………………………………………………...

2. Miejsce prezentacji …………………………………………………………………………………………………...

3. Forma prezentacji i wytwory projektu (np. plakaty, zdjęcia itp.) …………………………………………………………………………………………………...

4. Odbiorcy prezentacji …………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

      Opiekun projektu                                                                 Zespół uczniowski

 

…………………………….                                                …………………………………..

                                                                                             …………………………………..

                                                                                             …………………………………..

                                                                                             …………………………………..

                                                                                             …………………………………..

 

 

 

                                                           Dyrektor Szkoły

 

.……………………………………

 

 

 

Miejsce i data …………………………….

 

 

 

 

 

 

KARTA EWALUACYJNA 

 

 

 

Zadania

Co było trudne?

Co się podobało?     

Jak układała się współpraca
z opiekunem?

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KARTA SAMOOCENY UCZNIA


Elementy samooceny

Tak

Częściowo

Nie

W pracach nad projektem uczestniczyłem systematycznie
i wytrwale.
Miałem cenne pomysły, które przyczyniły się do postępów prac zespołu.
Słuchałem propozycji uczniów i nigdy ich nie krytykowałem.
Nie miałem większych trudności w wykonywaniu przyjętych na siebie zadań.
W przypadku pojawiających się problemów starałem się znaleźć jakieś rozwiązanie.
Jeżeli miałem problemy, prosiłem kolegów o pomoc.
Jeżeli moi koledzy mieli problemy, pomagałem im w ich rozwiązaniu.
Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach zespołu.
Wykonałem wszystkie przyjęte na siebie zadania.
Swoją prace wykonywałem terminowo.
Dzięki pracy nad projektem w ostatnich tygodniach nauczyłem się:


Podpis ucznia: ___________________
ARKUSZ OCENY PROJEKTU

Imię i nazwisko ucznia: ……………………...……………………………………………

Temat:..………………………………………………………………..……………………

Opiekun projektu: ………………………………………………………………………….

Termin realizacji: od: …………………….. do: …………………………..

 


Elementy podlegające ocenie

Kryteria pomocnicze

Ocena (punkty 1 - 5)

Sprawozdanie z projektu.

-wybór problemu i formy działania;

-precyzyjne sformułowanie tematu;

-sposób osiągnięcia sformułowanych celów;


Poprawność merytoryczna.

-zrealizowanie tematu zgodnie
z założonymi celami;

-właściwa selekcja materiału i dobór źródeł;

- błędy rzeczowe, terminologia;


Wytwory materialne wykonane przez uczniów w trakcie  projektu.

-dobór materiałów stosownie do celów;

-atrakcyjność wytworów materialnych;


Sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu.

-wybór adekwatnej do projektu formy prezentacji;

-wykorzystanie czasu prezentacji;

-zainteresowanie innych uczniów;

-sposób mówienia, poprawność językowa;

-kompozycja projektu;


Praca zespołowa i indywidualna ucznia.

-udzielanie sobie informacji;

-podejmowanie decyzji;

-słuchanie się nawzajem;

-rozwiązywanie konfliktów;

-zaangażowanie innych w pracę;


Współpraca z opiekunem projektu.

-udział w konsultacjach;

-terminowe wykonywanie zadań;

-przestrzeganie ustalonych zasad współpracy;


Samoocena uczniów i umiejętność dokonania ewaluacji.

-samoocena postępów w pracy;

-analiza własnych zasobów -slabych i mocnych stron;


SUMA PUNKTÓWOcena opisowa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uczeń zaliczył/nie zaliczył udziału w  projekcie.

(właściwe podkreślić)

 

Podpisy zespołu oceniającego:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………........
WARUNKI ZALICZENIA PROJEKTU

Warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie łącznie przynajmniej 40% punktów możliwych do zdobycia (tj. 14).

Za realizację każdego z elementów podlegających ocenie przewidziany jest następujący przydział punktów:

1.      100% do 95% uczeń otrzymuje 5 pkt.

2.      78% do 94% uczeń otrzymuje 4 pkt.

3.      55% do 77% uczeń otrzymuje 3 pkt.

4.      35% do 54% uczeń otrzymuje 2 pkt.

5.      20% do 34% uczeń otrzymuje 1 pkt.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019