.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Egzaminy zewnetrzne - Serwis gimnazjalisty - Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Społecznym Gimnazjum TPZ
REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM TPZ

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

w Społecznym Gimnazjum TPZ w Zgierzu

§1 

 1. Uczniowie społecznego Gimnazjum TPZ mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, o których mowa w § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 2. Szczegółowe warunki realizowania projektu edukacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 2 

 1. Projekty realizowane są przez uczniów w kasie drugiej, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego półrocza nauki w klasie trzeciej.
 2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
 3. W przypadku,   o którym  mowa  w ust. 2, uczeń lub  jego  rodzice/opiekunowie prawni wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły. 

§ 3 

       Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu. 

§ 4 

       Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków. 

§ 5 

 1. Koordynatorem projektów dla danej klasy jest jej wychowawca.
 2. Zadania ogólne wychowawcy klasy jako koordynatora projektów to:

          a)      poinformowanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o warunkach realizacji projektu;

          b)      prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, a w szczególności:

 • wyboru tematu i zespołu projektowego przez każdego ucznia w klasie;
 • monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołów poprzez kontakt z opiekunem;
 • przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
 • komunikowanie się z opiekunami projektu w sprawie oceny zachowania ucznia;
 • dokonywanie zapisów dotyczących realizacji projektów w dokumentacji szkolnej.

§ 6 

 1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
 2. Rodzicom/opiekunom prawnym przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niż w terminie do 15 września. 

§ 7 

 1. W terminie do 15 października nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają dyrektorowi listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej szkoły. 

§ 8 

 1. W terminie do 30 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na ich pytania.
 2. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

         a)   dobór samodzielny uczniów;

         b)   losowy;

         c)   przez wybór nauczyciela – opiekuna projektu zgodnie z ustalonymi przy formułowaniu tematu projektu kryteriami.

     3. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 15 listopada składając wspólną pisemną deklarację  ze wskazaniem wszystkich członków              zespołu w liczbie od 2 do 4.

     4. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

     5. W przypadku gdy uczeń:

         a)  nie zdecyduje o wyborze tematu;

         b)  nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;

         c)  nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie

         wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając  zainteresowania i zdolności ucznia. 

§ 9 

        Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim podpisują kontrakt i wspólnie ustalają               w szególności:

        a)  czas realizacji projektu;

        b)  formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac;

        c)  podział zadań w zespole i zasady współpracy;

        d)  kryteria oceny projektu;

        e)  sposób prezentacji i podsumowania projektu.

§ 10 

 1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu winien na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.
 2. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom. 

§ 11 

 1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.
 2. Prezentacje odbywają się w „Dniu Projektów”, którego termin określa Dyrektor Szkoły a jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów, w innym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.
 3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.
 4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

          a)  uczniowie danej klasy;

          b)  uczniowie klas młodszych;

          c)  rodzice/opiekunowie prawni uczniów;

          d)  osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

          e)  inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu. 

§ 12 

 1. Oceny projektu w oparciu o arkusz oceny projektu dokonuje zespól oceniający, powołany przez Dyrektora Szkoły, w skład którego wchodzi opiekun projektu.
 2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

         a)  sprawozdanie z realizacji  projektu;

         b)  wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

         c)  sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

         d)  pracę zespołową i indywidualną ucznia;

         e)  samoocenę uczniów i umiejętność dokonania ewaluacji.

     3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i                           poszczególnych uczniów.

     4.  Ocena ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i kończy się stwierdzeniem uogólniającym:                          zaliczył/nie zaliczył udział w projekcie, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych                            dokumentach szkolnych.

     5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego                   z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu, jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu lub  nauczyciel                 przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w ust. 4.     

§ 13 

      Niezależnie od oceny, o której mowa w § 12 opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego                   ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

      a) osiągniętych celach;

      b) mocnych i słabych stronach;

      c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobów ich wyeliminowania. 

 § 14 

     Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019