.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Egzaminy zewnetrzne - Serwis gimnazjalisty - Ważne terminy dotyczące egzaminu gimnazjalnego
WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 Terminarz zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Wrzesień 2018 r.

Poinformowanie uczniów klas trzecich i ich rodziców o:

  • terminie głównym i dodatkowym egzaminu
  • warunkach przebiegu egzaminu, w tym o dostosowaniach warunków i form egzaminu
  • terminie składania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • możliwości zwolnienia z egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych
  • możliwości zwolnienia z odpowiedniej części egzaminu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub ponadwojewódzkiego oraz o obowiązku dostarczenia przez ucznia odpowiedniego zaświadczenia.

Zebranie od rodziców potwierdzeń prawidłowości danych osobowych uczniów oraz deklaracji dotyczących wyboru języka i jego poziomu. 

 

do 15 października 2018 r.

Zebranie od zdających opiniii/orzeczeń/zaświadczeńlekarskich, dokumentujących potrzebę dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdających (w przypadkach losowych później).

do 20 listopada 2018 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach.

do 23 listopada 2018 r. Przyjęcie oświadczeń rodziców o korzytaniu lu nie korzystaniu z przyznanych przez Radę pedagogiczną dostosowań.
do 30 listopada 2018 r. Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu. uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków i form egzaminu.
do 10 stycznia 2019 r. Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym i przekazanie tej informacji do OKE do 15 stycznia 2019 r.
Przekzanie do OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później)
do 11 lutego 2019 r. Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego. Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół.

do 11 marca 2019 r.

Powołanie  zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących

do 9 kwietnia 2019 r. Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie tej informacji do OKE.

10 kwietnia 2019 r. - część humanistyczna:

z zakresu historii i wos - godz. 9.00

z zakresu języka polskiego - godz. 11.00

11 kwietnia 2019 r. - część matematyczno -przyrodnicza:

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9.00

z zakresu matematyki - godz. 11.00

12 kwietnia 2019 r. - język obcy nowożytny:

poziom podstawowy - godz. 9.00

poziom rozszerzony - godz. 11.00

Przeprowadzenie egzaminu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Nadzorowanie przebiegu egzaminu zgodnie z procedurami.

3 czerwca 2019 r. część humanistyczna

4 czerwca 2019 r. część matematyczno - przyrodnicza

5 czerwca 2019 r. język obcy nowożytny

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 

14 czerwca 2019 r.

Odbiór przez szkołę zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu.

21 czerwca 2019 r.

Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru

  

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019