.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Egzaminy zewnetrzne - Serwis maturzysty - Egzamin maturalny harmonogram zadań
EGZAMIN MATURALNY HARMONOGRAM ZADAŃ

HARMONOGRAM REALIZACJI  ZADAŃ -  EGZAMIN MATURALNY 2018/19 

do 28 września 2018

Zapoznanie uczniów z informacją o egzaminie maturalnym oraz komunikatami Dyrektora CKE o harmonogramie i dostosowaniach.

Przyjęcie wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu od uczniów oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu.

do 31 grudnia 2018

Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu w innej szkole niż macierzystawraz z deklaracją i przekazanie dokumentów do OKE

do 7 lutego 2019

Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowań.

       do 11 lutego 2019 Ustalenie sposobów dostosowania form i warunków egzaminu dla uczniów uprawnionych do dostosowań i poinformowanie ich o nich na piśmie.

do 15 lutego 2019

Przyjęcie oświadczeń uczniów i absolwentów o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań.
Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji i danych zebranych na podstawie deklaracji.

do 6 marca 2019

 

Zawarcie pisemnych porozumień z dyrektorami innych szkół w sprawie powołania nauczycieli tych szkół do zespołu egzaminacyjnego.

Powołanie zastępcy przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków zespołu egzaminacyjnego.. 

Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie ich przewodniczących.

Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego oraz przekazanie go do OKE. 

marzec/kwiecień 2019

Szkolenie członów zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego.

do 4 kwietnia 2019

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu i wyznaczenie ich przewodniczących. 

do 30 kwietnia 2019

Odbiór i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych.

do 30 kwietnia 2019

Przygotowanie sal egzaminacyjnych zgodnie z procedurami.

od 6 maja  do 23 maja 2019

Odbiór przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi zgodnie z harmonogramem.

Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem.

Zebranie od absolwentów lub ich rodziców udokumentowanych wniosków o dopuszczenie do egzaminu w terminie dodatkowym.

od 6 do 25 maja 2019

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu z języka obcego i nadzór nad jego przebiegiem.

od 9 do 22 maja 2019 Przeprowadzenie części ustnej egzaminu z języka polskiego  i nadzór nad jego przebiegiem.
3-19 czerwca 2019 
Termin dodatkowy egzaminu maturalnego. Część ustna z języka polskiego 3-8 czerwca 2019

4 lipca 2019

Ogłoszenie wyników i odbiór z OKE  świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości. Wydanie  świadectw i aneksów absolwentom

do 11 lipca 2019

Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów  o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.

20 sierpnia 2019

Egzamin pisemny w sesji poprawkowej.

20 - 21 sierpnia 2019

Egzamin ustny w sesji poprawkowej.

11 września 2019

Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom przystępującym do egzaminu poprawkowego świadectw dojrzałości.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019