.    .
 
Nawigacja:  Strona główna - Egzaminy zewnetrzne - Serwis maturzysty - Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego
WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego.

2. Przewodniczący ZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły. Przeszkolenie nauczycieli oddelegowanych do innych szkół odbywa się w trybie przewidzianym w porozumieniu między szkołami.  Zakres szkolenia obejmuje organizację i przebieg egzaminu maturalnego, zapoznanie z Wewnątrzszkolną Instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego, postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

3. Przewodniczący ZE odbiera od członków SZE i innych osób biorących udział w egzaminie maturalnym pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

4. Przewodniczący ZE lub osoba przez niego upoważniona odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez przewodniczącego członkiem ZE sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w sejfie szkolnym.

5. Klucze do sejfu, w którym przechowywane s ą niejawne materiały egzaminacyjne, posiada w okresie ich przechowywania przewodniczący ZE oraz jego zastępca.

6. Przewodniczący ZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

7. Bezpośrednio przed danym egzaminem  przewodniczący ZE otwiera w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Prosi przewodniczących zespołów nadzorujących i zdających o sprawdzenie oznaczeń arkuszy i stron tytułowych widocznych w każdym pakiecie i stwierdzenie, że przekazywane materiały są właściwe dla danego egzaminu. Przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali. Arkusze rezerwowe i nadmiarowe zabezpiecza w sejfie szkolnym.

8. Przewodniczący ZN niezwłocznie przenosi materiały egzaminacyjne do sali egzaminacyjnej.

9. Do czasu rozdania arkuszy wszystkim zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści.

10. Członkowie ZN wymieniają w razie potrzeby wadliwe arkusze egzaminacyjne na kompletne. Czynność ta jest protokołowana i potwierdzana podpisem przez absolwenta, któremu wymieniono arkusze egzaminacyjne.

11. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu.

12. Przewodniczący ZN porządkuje, kompletuje, pakuje i zabezpiecza materiały egzaminacyjne, listy zdających, protokoły odbioru prac i zestawy według zaleceń OKE oraz niezwłocznie dostarcza je wraz z wypełnionymi i podpisanymi protokołami z egzaminu przewodniczącemu ZE po zakończeniu egzaminu.

 

13. Przewodniczący ZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne sejfie w pomieszczeniu, gdzie podlegają nadzorowi do czasu przekazania ich do punktu redystrybucji wskazanego przez OKE.

 

14. Pozostała w szkole dokumentacja dotycząca przygotowania i przebiegu egzaminu zabezpieczana jest przez dyrektora szkoły przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

15. W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach niniejszej instrukcji, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu ZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami.

 

16. Jeżeli przewodniczący ZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków, wszystkie jego zadania przejmuje jego zastępca.

 

17. W sytuacjach szczególnych należy postępować wg procedur zawartych w części „Procedury Awaryjne”.

 

II. Zasady obiegu informacji

 

1. Przewodniczący ZE zapoznaje nauczycieli z zasadami organizacji i przebiegu, strukturą i formą egzaminu maturalnego na podstawie aktów prawnych, procedur, harmonogramów i instrukcji przekazanych przez OKE, harmonogramów i instrukcji wewnątrzszkolnej oraz zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem.

 

2. Przewodniczący ZE za pośrednictwem wychowawców klas, informuje uczniów klas maturalnych o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu,                                w szczególności o:

 

a) prawie przystąpienia do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,

 

b) sposobie wypełniani deklaracji i wniosków o dostosowanie warunków zdawania egzaminu,

 

c) prawie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu, oraz o wykazie tych olimpiad,

 

d) pomocach, z jakich mogą korzystać na poszczególnych egzaminach w części pisemnej, sposobie wypełniania deklaracji i wniosków o dostosowanie warunków zdawania egzaminu,

 

e) miejscu i terminie składania deklaracji do następnych sesji egzaminacyjnych, oraz zgłoszeń do sesji poprawkowej,

 

f) ustalonym sposobie postępowania członków zespołów nadzorujących w przypadku przerwania przez zdającego egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych,

 

g) celu zbierania danych osobowych, odbiorcach tych danych, prawie dostępu do danych a także dobrowolności lub obowiązku podania odpowiednich danych.

 

3. Zostaje to odnotowane przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym.

 

4. Wychowawca klasy maturalnej, podczas zebrania z rodzicami, informuje o zasadach organizacji, przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym, dokumentując to podpisem rodziców na listach obecności.

 

5. Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową,  informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy.

 

6. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do szkoły wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń.

 

7. Wychowawca klasy maturalnej gromadzi informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego ZE i nauczycieli i udostępnia je uczniom w czasie godziny wychowawczej.

 

8. Informacje o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego oraz komunikaty dotyczące tego egzaminu przewodniczący ZE umieszcza na korytarzu II piętra, a także na stronie internetowej szkoły.

 

9. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą zorganizować uczniom klasy maturalnej zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.

 

10. Uczniowie szkoły przystępują do próbnego egzaminu maturalnego według harmonogramu OKE.

 

11. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu do 4 marca 2016 r.

 

12. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem, a w przypadku zdających skierowanych przez OKE do innej szkoły – również ze świadectwem ukończenia szkoły.

 

13. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.

 

14. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosi dyrektor CKE na stronie www.cke.edu.pl. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

 

15. Ustala się następujące terminy i tryb zgłaszania przez zdających deklaracji i wniosków:

 

a) deklaracja maturalna – zdający dostarcza przewodniczącemu ZE wypełnioną deklarację wstępną w formie papierowej najpóźniej do dnia 30 września 2015 r.; Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2016 roku. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego 2016 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Uczeń ma obowiązek podać w deklaracji dokładne dane teleadresowe umożliwiające stały, niezawodny z nim kontakt aż do terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego. Zdający podpisuje także w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na studia. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia;

 

b) zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2016 roku;

 

c) dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych – Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający składa dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2015 roku. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2016 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy za świadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

 

d) dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych (deklaracja ostateczna) – zdający może nanosić zmiany w deklaracji wstępnej i za pośrednictwem sekretariatu szkoły oddaje deklarację ostateczną przewodniczącemu SZE do dnia 7 lutego 2016;

 

e) zgłoszenie udziału w egzaminie w terminie dodatkowym – zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym;

 

f) zgłoszenie do sesji poprawkowej – w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2016 r.), zdający składa przewodniczącemu SZE pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną;

 

16. Niezłożenie deklaracji ostatecznej jest równoznaczne z przystąpieniem absolwenta do egzaminu zgodnie z deklaracją wstępną.

 

17. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.

 

 

III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej

 

1. Informacje ogólne

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu do 4 marca 2016 r. oraz ogłasza harmonogram części pisemnej, wywieszając na tablicy informacyjnej oraz publikując na stronie internetowej szkoły.

 

b) Przewodniczący ZE, najpóźniej na dwa miesiące przed terminem egzaminu (tj. do 4 marca 2016), powołuje swego zastępcę i ZE. Członków ZE i PZE spoza szkoły przewodniczący SZE powołuje w porozumieniu z dyrektorami ich szkół macierzystych.

 

c) W skład PZE wchodzi dwóch nauczycieli, z zastrzeżeniem, iż przynajmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce oraz żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki. Dyrektor szkoły podpisuje porozumienie z dyrektorem szkoły oddelegowującej nauczycieli do pracy w przedmiotowym zespole egzaminacyjnym.

 

e) Decyzję w zakresie technicznej formy przeprowadzenia egzaminu w części ustnej z języka polskiego podejmuje dyrektor szkoły.

 

e) Egzamin części ustnej z języka polskiego przeprowadzany będzie  z wykorzystaniem zadań w formie wydruków.

 

f) Po odkodowaniu plików przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub osoba przez niego upoważniona drukuje wszystkie zadania egzaminacyjne przeznaczone na dany dzień w warunkach i w sposób zapewniający zabezpieczenie materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem; PZE otrzymuje po dwa wydrukowane zestawy zadań przeznaczone na dany dzień (jeden dla zdających oraz jeden dla przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego).

 

g) W przypadku egzaminu przeprowadzanego z wykorzystaniem zadań w formie wydruków przewodniczący ZE może umożliwić zdającym dostęp  do zadań również w formie elektronicznej. W takiej sytuacji przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wyznacza osobę odpowiedzialną za przygotowanie komputerów do przeprowadzenia egzaminu: dla osób przygotowujących się do odpowiedzi i dla osób zdających. Hasła do otwarcia plików podane będą na wydrukach zadań.

 

h) Nie wcześniej niż 1,5 godziny  przed egzaminem przewodniczący ZE (dyrektor szkoły) udostępnia członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego zadania egzaminacyjne.              

 

i) Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym terminarzu części ustnej egzaminu. Zdający obowiązani są stawić się na egzamin w takim czasie, aby przebiegał on bez zbędnych przerw, podane godziny rozpoczęcia egzaminu mają charakter orientacyjny.

 

j) Zdającym należy zapewnić czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Należy ich również poinformować, że niedozwolone jest robienie jakichkolwiek notatek na wydrukach zadań lub na biletach.

 

k) Przewodniczący PZE:

 

- odpowiada za przygotowanie i odpowiedni wystrój sal, w których będzie odbywał się egzamin,

- pobiera od przewodniczącego ZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, opieczętowane kartki do sporządzania notatek, które po zakończeniu ulegają zwrotowi i zniszczeniu;

- sprawdza tożsamość zdających, oraz świadectwa ukończenia szkoły w przypadku osób skierowanych na egzamin przez OKE,

- wyznacza siebie lub pozostałego członka PZE na nauczyciela egzaminującego;

- kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych z dających;

- bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu;

- ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu;

- przekazuje przewodniczącemu SZE dokumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych.

 

j) Przedmiotowy zespół egzaminacyjny ustala wynik egzaminu dla każdego zdającego (liczbę punktów), z zastrzeżeniem, że ustalanie wyników nie może odbywać się rzadziej niż raz na 4-5 zdających. W przypadku braku zgody co do wyniku egzaminu decydujący głos ma przewodniczący. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub wyznaczony przez niego członek wypełnia protokół indywidualny części ustnej egzaminu. Wypełnione protokoły egzaminu podpisują wszyscy członkowie PZE i obserwatorzy. Podczas ustalania wyników w sali nie mogą przebywać zdający ani przygotowujący się do egzaminu.

 

k) Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane zgodnie z harmonogramem i są ostateczne. Ogłoszenie wyników jest publiczne, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających danej grupie. Przed odczytaniem wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. Zdający mogą także wyrazić taką wolę pisemnie przed rozpoczęciem egzaminu.

 

l) Po zakończeniu egzaminu ustnego i ogłoszeniu jego wyników przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu ZE uporządkowane zestawy, podpisane protokoły indywidualne i zbiorcze. Przewodniczący SZE rozlicza przewodniczących PZE ze wszystkich materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej wykorzystując przygotowane w tym celu druki.

 

ł) W przypadku, gdy maturzysta z uzasadnionego powodu nie zgłosi się w termin

terminie na egzamin ustny, przewodniczący SZE na jego pisemny wniosek ustala dla niego dodatkowy termin, o którym powiadamia bezpośrednio zainteresowanego i odpowiednią komisję.

 

 

2. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób:

 

a) Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście.

 

b) W sali może przebywać dwóch zdających – jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi.

 

c) Zdający losuje jedno zadanie spośród zadań wyłożonych na stole. Informację                                o wylosowanym numerze zadania przekazuje członkom przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.

d) Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi. Zdający nie może robić żadnych notatek na wydruku zadania.

 

e) Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

 

f) Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba że zostanie przekroczony limit czasu.

 

g) Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat.

 

h) Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami, wydrukowane zadanie lub zamyka plik  za zadaniem na komputerze, jeśli egzamin przebiega z wykorzystaniem komputera.

 

i) W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników oraz własnych kartek.

 

3. Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego bez określania poziomu przebiega w następujący sposób:

 

a) Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

 

b) W sali przebywa jeden zdający.

 

c) Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań.

 

d) Zdający losuje zestaw egzaminacyjny spośród zadań rozłożonych na stole i przekazuje go egzaminującemu.

 

e) Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami; po rozmowie wstępnej egzaminujący przekazuje wylosowany wcześniej zestaw zdającemu.

 

f) Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3. Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

 

g) Zdający wykonuje zadania w takiej kolejności, w jakiej są one zamieszczone w zestawie egzaminacyjnym; nie ma możliwości powrotu do zadania, które zostało zakończone lub opuszczone.

 

h) W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

i) Egzaminujący przeprowadza egzamin korzystając z zegara z sekundnikiem/stopera.

 

IV. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu maturalnego w części pisemnej

 

1. Część pisemną egzaminu maturalnego przeprowadza zespół nadzorujący złożony z co najmniej trzech nauczycieli. Żaden z nich nie może być nauczycielem przedmiotu, z którego odbywa się egzamin, ani wychowawcą zdających. Jeden z członków zespołu musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce. W sali, w której zdaje egzamin powyżej                             30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających w skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli, w tym jeden zatrudniony w innej szkole lub placówce.

 

2. W trakcie szkolenia w miesiącu kwietniu przewodniczący ZE przekazuje przewodniczącym ZN szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania i wystroju sal, w których będzie się odbywał egzamin, oraz informacje o sposobie udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów.

 

5. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący ZE lub upoważniony przez przewodniczącego członek zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego, natychmiast po jej otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora,                  a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE.

 

6. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu:

 

a) przewodniczący ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologiczno -pedagogicznej lub zaleceniem lekarskim;

 

b) w przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD, oraz sprzętu nagłaśniającego w salach egzaminacyjnych;

 

c) przewodniczący właściwych ZN gromadzą pomoce, z których będą mogli korzystać zdający;

 

d) zastępca przewodniczącego ZE zabezpiecza rezerwowe odtwarzacze płyt CD;

 

e) zdający egzamin z informatyki ma prawo sprawdzić sprzęt komputerowy (w ciągu 1 godziny) przygotowany przez administratora (opiekuna) pracowni informatycznej. Administrator (opiekun pracowni) przygotowuje sprzęt najpóźniej na 2 dni przed terminem egzaminu.

 

7. W dniu egzaminu :

 

a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem :

- członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy; w razie nieobecności członka ZN przewodniczący ZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela;

- przewodniczący ZE informuje o obecności na egzaminie osób, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność przyjmowania w trakcie egzaminu leków, korzystania z toalety lub spożywania posiłków;

- przewodniczący ZN odbiera listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu, naklejki przygotowane przez OKE oraz materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali.

 

b) na 15 min. przed jego rozpoczęciem:

- przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwiera sale egzaminacyjne;

 

- wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną. Maturzysta wnosi na salę tylko przedmioty dopuszczone w komunikacie dyrektora CKE;

 

- wyznaczony członek ZN wpuszcza maturzystów do sali egzaminacyjnej według listy, sprawdzając jednocześnie tożsamość zdających, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Zdający wchodząc do sali losuje numer stolika;

 

- członek ZN odnotowuje numer wylosowanego stolika  w wykazie zdających;

 

- w przypadku organizacji egzaminu pisemnego w starej i nowej formule w jednej sali zdający losują miejsce w sektorze, do którego są przypisani ze względu na formułę egzaminu;

 

-zdający mogą wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody. Woda powinna znajdować się na podłodze  przy nodze stolika zdającego.

 

 

c) na 10 min przed jego rozpoczęciem :

 

- przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora szkoły, gdzie przewodniczący ZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali;

- przewodniczący ZN w towarzystwie przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali.

 

d) punktualnie o godzinie określonej w komunikacie dyrektora CKE :

 

- członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne;

 

- zdający po otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony i kolejne zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw wybranych wzorów matematycznych lub kartę wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych (dotyczy egzaminu z biologii, chemii i fizyki). Zauważone braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz z puli arkuszy rezerwowych i/lub zestaw tablic/wzorów. Wymiana arkusza / zestawu tablic / wzorów jest odnotowywana w protokole przebiegu egzaminu w sali; zdający ma obowiązek potwierdzić ją swoim podpisem.

 

- Zdający jest zobowiązany zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi, tj. umieścić (w odpowiednich miejscach) otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki przygotowane przez OKE, zawierające m.in. numer PESEL, oraz wpisać (w odpowiednich miejscach) swój numer PESEL. Zdający sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście zdających (liście obecności) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się na liście zdających. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi. W takiej sytuacji w miejscach przeznaczonych na naklejkę przygotowaną przez OKE zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL, a członek zespołu nadzorującego dopisuje identyfikator szkoły;

 

-  członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania na pierwszej stronie arkusza;

 

- egzamin rozpoczyna się z chwilą zakończenia powyższych czynności i zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia pierwszej części egzaminu;

 

- zdający zgłaszający się na egzamin po czasie określonym w komunikacie dyrektora CKE nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej.

 

e) podczas trwania egzaminu :

 

- członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować;

 

- na sali egzaminacyjnej można korzystać z pomocy dydaktycznych przewidzianych przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów;

 

- zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali w towarzystwie wyznaczonego przez siebie członka ZN; zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN opuszcza salę pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku; fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu; sali nie może jednak opuścić więcej niż jeden zdający na raz;

 

- w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego oraz nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu w sali oraz wypełnia protokół przerwania i unieważnienia egzaminu.

 

- jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem (po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności zakodowania arkusza i karty odpowiedzi) pozostawia arkusz na stoliku i wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym;

 

 

f) po zakończeniu egzaminu:

 

- po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty, poprawnie zakodowany arkusz egzaminacyjny, i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali;

- członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego zdającego, porządkują, kompletują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, listy zdających egzamin, protokoły odbioru prac od zdających, zgodnie ze szczegółową instrukcją właściwej OKE i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu;

- przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu przewodniczącemu ZE.

 

8. W szczególnych przypadkach, np. konieczności użycia komputera przez zdającego, przewidziane są odrębne procedury przeprowadzenia takiego egzaminu. 

 

9.  Wyniki egzaminu ogłasza dyrektor szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora CKE.

 

11. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa są wydawane, za potwierdzeniem odbioru w macierzystej szkole zdającego.

 

V. Unieważnienie egzaminu

 

1. Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku:

a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego;

 

b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów;

 

c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym;

 

d) stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej;

 

e) stwierdzenia podczas sprawdzania pracy zdającego występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego;

 

f) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu;

 

g) zgłoszenia przez zdającego zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego egzaminu. Zdający może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora OKE.

 

h) Uwaga: Unieważnienia w przypadkach oznaczonych literami a, b, c dokonuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły), w przypadkach oznaczonych literami d, e, f, g – dyrektor OKE.

 

VI. Egzamin w terminie dodatkowym

 

1. Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju – zgodnie z harmonogramem – do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2016 r.).

 

2. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora  szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.

 

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania i może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu w terminie dodatkowym. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

 

4. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej CKE.

 

5. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu ustnego w terminie dodatkowym, przystępuje do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w swojej szkole w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły. (język polski od 6 do 11 czerwca 201 6 r., język obcy od 1 do 17 czerwca 2016 r.)

 

VII. Egzamin w terminie poprawkowym

 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

a) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz – w przypadku absolwentów oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej – język mniejszości narodowej) w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,

 

b) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,

 

c) nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego albo w części ustnej bez określania poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego, albo – w przypadku absolwentów oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej – z języka mniejszości narodowej), albo w części pisemnej na poziomie podstawowym (z języka polskiego albo z matematyki, albo z języka obcego nowożytnego, albo - w przypadku absolwentów oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej – z języka mniejszości narodowej)

 

d) w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 12 lipca 2016 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

2. Dyrektor szkoły w terminie do 15 lipca 2016 r. przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej określonej przez OKE informacje o osobach, które złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

 

3. Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 24 a 26 sierpnia 2016 r.), a w części pisemnej (23 sierpnia 2016 r. Harmonogram egzaminów ustnych ustala dyrektor szkoły.

 

 VIII. Procedury awaryjne

 

1. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niekompletności lub naruszenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne

 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba, w obecności innego członka tego zespołu, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu i wykazowi zawartości przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora materiałów egzaminacyjnych, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE i dalej postępuje zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce i/lub zaleceniami dyrektora OKE.

 

b) W przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej, przewodniczący ZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

 

c) Dyrektor OKE powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora CKE, który podejmuje decyzję dotyczącą przebiegu i ustaleniu nowego terminu całości lub części egzaminu. W innych przypadkach decyzje co dalszego przebiegu lub zawieszenia egzaminu podejmuje dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE.

 

d) Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej do momentu otrzymania od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego informacji o decyzji odpowiednio dyrektora OKE lub dyrektora CKE.

 

e) Decyzję dotyczącą egzaminu dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami.

 

2. Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne

 

a) Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające.

 

b) Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.

 

c) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

 

d) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.

 

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszach egzaminacyjnych

 

a) W przypadku stwierdzenia braku stron lub innych usterek w arkuszu przewodniczący zespołu nadzorującego odnotowuje ten fakt w protokole przebiegu egzaminu i zgłasza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego  konieczność wykorzystania arkuszy rezerwowych. Przewodniczący zespoły egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) podejmuje decyzję o wykorzystaniu arkuszy rezerwowych.

 

b) Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu lub części egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora właściwej OKE, który podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych.

 

c) Decyzję dotyczącą dalszego przebiegu egzaminu lub części egzaminu dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

 

4. Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego

 

a) W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) i/lub

 odtwarzacza płyt CD przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej i/lub rezerwowego odtwarzacza płyt CD.

 

b) Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Następnie włącza nową płytę.

 

d) Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego:

 

- zapisuje na tablicy w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD

 

- wymienia płytę CD na rezerwową

 

- zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD

 

- przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD, i odtwarza nagranie.

 

e) W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w ppkt a.

 

f) Konieczność wymiany płyty CD/odtwarzacza płyt należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu.

 

5. Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych

 

a) W przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, decyzję o dalszym przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor CKE

 

b) W przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu.

 

c) O nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE.

 

d) Informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin.

 

6. Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu

 

a) W przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powiadamia dyrektora OKE, a w razie potrzeby odpowiednie służby.

 

b) Dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję w sprawie dalszego przebiegu części ustnej lub pisemnej egzaminu.

c) W sytuacji kiedy przebieg egzaminu jest zagrożony ze względu na trudną sytuacje pogodową lub niespodziewane utrudnienia komunikacyjne w dniu egzaminu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zawiesić pisemną część egzaminu, czekając na przybycie wszystkich zdających. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE. W przypadku, gdy sytuacja dotyczy części ustnej przewodniczący ustala  nowy termin egzaminu. O zaistniałej sytuacji powiadamia dyrektora OKE.

 

 

IX. Komunikowanie wyników

 

1.Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego ogłasza przewodniczący przedmiotowego

zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu zgodnie z harmonogramem. Ogłoszenie wyników jest publiczne, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających danej grupie. Przed odczytaniem wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku.

 

2. Jeśli zdający nie wyrazi zgody na publiczne ogłoszenie wyników, jego wynik komunikowany jest  indywidualnie z zachowaniem ochrony danych osobowych.

 

3. Zdający, którzy nie byli obecni w chwili ogłaszania wyników, mogą się o nie

dowiedzieć osobiście w sekretariacie szkoły za okazaniem dowodu tożsamości, tuż po

rozliczeniu się danego zespołu przedmiotowego z dokumentacji.

 

4. Wyniki egzaminów pisemnych ogłasza przewodniczący ZE (dyrektor szkoły)

niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE.

 

5. Wyniki egzaminu maturalnego w postaci świadectw dojrzałości są wręczane zdającym

osobiście lub ich najbliższym osobom spokrewnionym na podstawie pisemnego

upoważnienia.

 

X. Postanowienia końcowe

 

W przypadku zaistnienia sytuacji nie przewidzianej niniejszą instrukcją zastosowanie mają procedury ogłoszone przez CKE na rok szkolny 2015/2016

Załącznik: Harmonogram realizacji zadań zgodnie z procedurami CKE

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2019