.    .
 
KONKURS STOP CYBERPRZEMOCY!
Zapraszamy zgierskie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w Konkursie Literacko-Plastycznym STOP CYBERPRZEMOCY! przeznaczonym dla uczniów klas VIII.
Patronat nad Konkursem objął Pan Przezydent Miasta Zgierza ze względu coraz szerszy zakres występowania tego zjawiska i konieczność uświadamiania uczniom, czym jest cyberprzemoc, jakie niesie zgrożenia oraz konsekwencje prawne.
Poniżej zamieszczmy regulamin Konkursu.

     STOP CYBERPRZEMOCY!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO   

   

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA w Zgierzu.
 2. Konkurs jest realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu.
 3. W ramach Konkursu ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ realizuje cel, którym jest uświadamianie uczniom, czym jest cyberprzemoc, jakie niesie ze sobą zagrożenia oraz jakie konsekwencje prawne wiążą się z jej stosowaniem. Ze względu na coraz bardziej powszechne występowanie tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży staje się konieczne przeciwdziałanie mu w szerokim zakresie przez placówki realizujące cele wychowawcze.
 4. Zasady Konkursu zostały określone w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem Konkursu”.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: zsstpz.pl Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:

Joanna Sędzicka – tel. 603 086 420, asedzicka@wp.p.

Małgorzata Komorowska – malgokom@icoud.com.

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 

 1. Konkurs ma charakter ogólnoszkolny, a uczestnikami Konkursu mogą być szkoły podstawowe (publiczne i niepubliczne) z terenu miasta Zgierza.
 2. Konkursie jest przeznaczony dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej.

 

 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 2. Uczniowie, którzy wyrażą wolę udziału w Konkursie przygotowują prace literackie bądź plastyczne przestrzegające przed cyberprzemocą:
  1. plakat (technika dowolna) lub kolaż – obie w formacie A4 lub A3,
  2. reportaż bądź rymowanka/wiersz (minimum 6 wersów).
  3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do 25 lutego 2020 r. przesłać wykonane prace razem z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik Nr 1) oraz oświadczeniem o zgodzie rodziców/opiekunów prawnych uczestników Konkursu na udział w konkursie, wykorzystanie wizerunku itd. (Załącznik Nr 2). Prace uczniów i formularze wraz załącznikami należy przesłać na adres: Zespół Szkół Społecznych TPZ, Zgierz, ul B. Leśmiana 1, budynek B lub przynieść do sekretariatu Zespołu Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu, ul. B. Leśmiana 1 budynek B (I piętro).
  4.  W zgłoszeniu należy podać dane teleadresowe w tym: dokładną nazwę placówki, adres pocztowy, numer telefonu placówki, imię i nazwisko oraz telefon komórkowy bądź adres e-mail Opiekuna grupy uczniów z danej szkoły oraz listę uczniów, których prace zakwalifikowano do Konkursu.
  5. Szkoła biorąca udział w Konkursie razem z formularzem zgłoszeniowym dostarcza do siedziby Zespołu Szkół Społecznych TPZ maksymalnie do 10 wybranych prac. Prace muszą być podpisane: imię i nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.

 

 

§ 4. Terminy Konkursu

 

1. Zgłoszenia wraz z pracami uczniów należy dostarczyć do dnia 25 lutego 2020 r.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH TPZ w Zgierzu, ul. B. Leśmiana 1 budynek B, II piętro.

3. Informacje o uczestnikach zakwalifikowanych do finału oraz wyróżnionych w Konkursie, a także zaproszenia na rozdanie nagród i dyplomów szkoły otrzymają do 28 lutego 2020 r.

 

§ 5. Jury

 

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie: przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, pedagog szkolny Zespołu Szkół Społecznych TPZ.

 

 § 6. Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca.
 2. Trzy pierwsze miejsca są przyznawane w dwóch odrębnych kategoriach – za prace plastyczne oraz za prace literackie.
 3. Nagrody zostaną wręczone w dniu Konkursu.
 4. Dla uczestników Konkursu przewidziane są dyplomy.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

STOP CYBERPRZEMOCY!

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA, TELEFON:

……………………………………………………………………………………..................................................................................................................

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

……………………………………………………………………………………...................................................................................................................

……………………………………………………………………………………...................................................................................................................

.…………………………………………………………………………………....................................................................................................................

 

LISTA UCZESTNIKÓW

 

NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA

KLASA

TYP PRACY

PLASTYCZNA/LITERACKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM / ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU     STOP CYBERPRZEMOCY     I  AKCEPTUJĘ  JEGO  WARUNKI.

Do zgłoszenia załączam zgodę rodziców/opiekunów prawnych każdego z uczestników zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

 

………………………………………………          ………………………………………..

(podpis opiekuna grupy)                                    (podpis i pieczęć dyrektora placówki)

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu STOP CYBERPRZEMOCY!
                               ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
                         ORAZ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHOświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................
……......................................... ucznia klasy ….......... szkoły………………………………. ..................................................................... w Konkursie STOP CYBERPRZEMOCY! organizowanym pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza przez Zespół Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu, ul. B. Leśmiana 1, budynek B.


 ................................                               .................................................................................
(miejscowość, data)                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
 (imię , nazwisko) ….......…..................…........................................... ucznia klasy …...........
do celów realizacji międzyszkolnego konkursu STOP CYBERPRZEMOCY! organizowanego przez Zespół Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu, w tym zgadzam się       na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z przeprowadzonego konkursu:
- na stronie internetowej i facbooku Zespołu Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu;
- na stronie internetowej i facebooku Urzędu Miasta Zgierza;
- na stronie internetowej i na facebooku Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.


................................                                          ....................................................................
(miejscowość, data)                              (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020