.    .
 
E-LEKCJE!
Pierwszy tydzień e-lekcji za nami! UFF!
Owocny, ale i trudny, ponieważ wszyscy uczymy się pracować w nowych warunkach. Efekty widać gołym okiem. 

Napiszcie na podstawie podanych cytatów, jakie wydarzenie z lat 40. XX wieku przypomina epidemia dżumy w Oranie.

„Wkrótce zmarłych na dżumę trzeba było odwozić do krematorium. Ale teraz musiano użyć starego pieca do spopielania zwłok, który znajdował się we wschodniej stronie miasta, za bramami” oraz „Rzeczywiście, radosne ognie dżumy płonęły coraz żwawiej w piecu krematoryjnym”.

 „Te wypadki zmusiły władze, by prócz stanu dżumy ogłosiły stan oblężenia i wprowadziły odpowiednie prawa. Rozstrzelano dwóch złodziei, ale jest rzeczą wątpliwą, czy podziałało to na innych, ponieważ wśród tylu zmarłych te dwie egzekucje minęły nie zauważone; była to kropla wody w morzu”.

Krematoria są nawiązaniem do Holokaustu.Smile

Na podstawie kolejnych cytatów napiszcie, czego metaforą staje się dżuma w powieści Camusa.

Zła nie można pokonać, można je jedynie oddalić: „(…) bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika (…)”. Nie można też mu się biernie przyglądać, ale trzeba działać przeciwko niemu. Zło ma tendencję do rozprzestrzeniania się, gdy natrafi na podatny grunt: Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka i żeby go nie zakazić”.

Dżuma jest symbolem zła tkwiącego w każdym człwoieku.smile

Zinterpretujcie znaczenie ostatniego zdania.

Zło tkwi w każdym człowieku, a jedynie czeka na dogodną sposobność. W sytuacjach ekstremalnych trzeba umieć zachować czlowieczeństwo i nie "zarazić" złem drugiego człowieka.Wink

Przeczytaj poniszy fragment.

Dżuma jest doskonałym przykładem powieści – paraboli. Odnajdujemy w niej wszystkie cechy tego gatunku literackiego. Fabuła jest schematyczna, skupia się niemal wyłącznie na walce z epidemią, co robi w sposób jasny, klarowny i chronologiczny. Postaci są bardzo wyraziste i spełniają wręcz rolę symboli pewnych postaw społecznych wobec zarazy, zła czy wojny. Narrator usiłuje być jak najbardziej obiektywny, dlatego nie przedstawia się na samym początku powieści, ale dopiero na jej końcu. Nie poznajemy jego osobistych przemyśleń. Nie krytykuje i nie wychwala poszczególnych postaw mieszkańców.

O istnieniu drugiej płaszczyzny – tej alegorycznej, świadczą już słowa motta poprzedzającego akcję powieści:

„Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje.”

Wyjaśnijcie sen przenośny "Dżumy" na podstawie wcześniejszych spostrzeżeń. 

Intrepretacja opiera sie na założeniu, ze dżuma to zło, które tkwi zaczajone w naszym świecie -jesteśmy nim osaczeni. Jest to wszystko, co może zniszczyć nas i naszą kulturę, pojawiając się w najmniej oczekiwanym momencie. Różne postawy bohaterów stanowią przykłady postępowania w ekstremalnych sytuacjach wystawiajacych człowieczeństwo na próbę. smile


 

SOLE                            Karta pracy                           kl. IB LO

Korzystając z wiedzy ze szkoły podstawowej oraz z Podręcznika ( str. 99-104)  wykonaj poniższe zadania.

1.  Uzupełnij zdania, podając odpowiednio definicję, nazwy  lub wzory soli. 

Sole są to związki chemiczne zbudowane z   ……………………….………………………………

…………………………………………………………....………………………………………………

Ich wzór ogólny ma postać : ...................................................

Przykładem soli beztlenowych jest   …………………...……………………….. o wzorze Na2S.

Przykładem soli tlenowych jest   …………..…………………..……………….. o wzorze K2SO4.

Sole można podzielić na:

- sole obojętne, które zawierają ......................................................................................................

np. chlorek sodu o wzorze .............................  czy fosforan (V) wapnia - .....................................

 

- wodorosole, które zawierają .....................................................................................................................

 

np. wodorowęglan sodu o wzorze ........................, czy wodorosiarczan (VI) potasu - ..................

 

- hydroksosole, które zawierają ......................................................................................................

np. chlorek wodorotlenek wapnia o wzorze ..............................

2. Przyporządkuj poniższe oznaczenia literowe nazw soli do odpowiednich wzorów sumarycznych.

a) węglan wapnia          b)  siarczan (VI) miedzi (II)     c) bromek rtęci (II)                   d) azotan (III) baru 

e) azotan (V) sodu         f) fosforan (V) glinu                 g) siarczan (IV) żelaza (II)      h) chlorek potasu

 

AlPO4 …………….         FeSO3 ………….      Ba(NO2)2 ………..     CaCO3 …………….

HgBr2  ……………          KCl ………….          NaNO3 …………..    CuSO4…………….

 

3. Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli.  

a) azotan (V) wapnia    ………………………….          b) jodek srebra (I)  ……………………….............

c) siarczan (IV) żelaza(III)  …………………….           d) fosforan (V) magnezu ………………..........…..

e) diwodorofosforan (V) wapnia  .........................          f) siarczan (VI) wodorotlenek glinu ............................   

 

4. Podaj nazwy podanych związków chemicznych:              

AgNO3- ………………………………………..……                    FePO4 - ………………….……..………………………

FeBr3 - …………………………………………….….                   Na2SO4 - ………………………………….……………

Al(NO2)3 - …………………………………………..                  CuCl2 - ………………………….…………………..….

Cu2SO3 - ..................................................................                 K3PO4 - ……………………..……………………….…

KMnO4 - ………………………………………….….                   BaS - ……………………………………..…….….…..

FeBr(OH)2  - ...........................................                  KHCO3 - ................................................

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020