.    .
 
ZDALNE NAUCZANIE OD 25 MARCA 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. określającego zasady prowadzenia nauczania na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. informuję:

  1. Zajęcia są w szkole prowadzone z wykorzystaniem platformy GOOGLE CLASSROOM dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i klas licealnych oraz na bazie dziennika elektronicznego i Messengera.

  2. Wprowadzane są lekcje na żywo metodą online z wykorzystaniem GOOGLE MEET.

  3. Zapewniamy każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielami za pośrednictwem SKYPE bądź telefonicznie – zostanie opracowany harmonogram stałych dyżurów i zamieszczony na stronie szkoły do końca tygodnia.

  4. Nauczyciele zaczynają wprowadzać nowy materiał oraz będą wstawiać oceny za wykonywane prace. Oceniana będzie przede wszystkim samodzielność i sumienność pracy ucznia.

  5. Nauczyciele wskazują bądź przesyłają drogą elektroniczną źródła i materiały potrzebne do realizacji zajęć.

  6. Wychowawcy monitorują pracę z wykorzystaniem platformy GOOGLE CLASSROOM.

  7. Organizacja zdalnego nauczania uwzględnia następujące zalecenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ:

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.                                                                                                               Dyrektor Szkoły                                                                                                             Anna Urbanek

Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020