.    .
 
KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ABITURIENTÓW
Od 25 maja 2020 r. ruszają konsultacje dla ósmoklasistów oraz abiturientów. Uczniowie wyrażający wolę korzystania z konsultacji są zobowiązani dzień wcześniej  powiadomić o tym fakcie nauczyciela przedmiotu przez platformę Google Classroom, ponieważ w sali lekcyjnej nie może przebywać więcej niż 6 osób. Uczeń ma obowiązek stosowania się do zasad zawartych w Procedurze Bezpieczeństwa zamieszczonej na stronie szkoły w zakładce DOKUMENTY. 
Terminarz konsultacji oraz fragment procedury dotyczący postepowania ucznia na terenie szkoły zamieszczamy poniżej.
Anna Urbanek

TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH I SSP

ORAZ DLA MATURZYSTÓW SLO

od 25 maja 2020 r.  

 

 

godziny

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

 

8.30 – 9.15

 

JĘZYK ANGIELSKI (z)

I. Trojak-Wojtczak KL.VIII

JĘZYK NIEMIECKI

M. GOSS

KL.VIII

 

 

 

 

9.30–10.15

JĘZYK ANGIELSKI (z)

I. Trojak-Wojtczak KL.VIII

JĘZYK NIEMIECKI

M. GOSS

MATURZYŚCI

 

 

JĘZYK POLSKI

M. Jurczuk-Wróblewska

KL. VIII

 

10.30 –11.15

JĘZYK ANGIELSKI

I. Trojak-Wojtczak MATURZYŚCI

 

JĘZYK POLSKI
A.Urbanek

MATURZYŚCI

 

JĘZYK POLSKI

M. Jurczuk-Wróblewska

KL. VIII

 

11.30 -12.15

 

JĘZYK ANGIELSKI

I. Trojak-Wojtczak MATURZYŚCI

 

JĘZYK POLSKI
A.Urbanek

MATURZYŚCI

MATEMATYKA

A. Walczak

MATURZYŚCI

 

 

12.30 –13.15

 

 

 

 

GEOGRAFIA

M. Uryszek

MATURZYŚCI

MATEMATYKA
A.Walczak

MATURZYŚCI

JĘZYK ANGIELSKI

K. Grzegorczyk- Kaluga KL.VIII

 

13.30-14.15

 

 

GEOGRAFIA

M. Uryszek

MATURZYŚCI

MATEMATYKA
A. Walczak

KL.VIII

JĘZYK ANGIELSKI

K. Grzegorczyk- Kaluga KL.VIII

14.30-15.15

 

 

 

 

MATEMATYKA
A.Walczak

KL.VIII

 

 


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Zespole Szkół Społecznych Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Podstawa prawna:

-        rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

-        wytyczne dla szkół opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19


Uczeń

 

 1. Otrzymuje możliwość konsultacji z nauczycielem indywidualnych i grupowych.
 2. Grupa uczniów uczestniczących w zajęciach/konsultacjach przebywających w wyznaczonej sali musi mieć zapewniona przestrzeń nie mniejszą niż 4 m2 na osobę.
 3. Nie wolno uczniowi korzystać z konsultacji na terenie szkoły, jeśli jest chory bądź w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Uczeń pozwala, aby przed wejściem do szkoły pracownik obsługi zmierzył mu temperaturę termometrem bezdotykowym.
 5. Uczeń, który ma podwyższoną temperaturę ciała bądź objawy chorobowe, nie jest wpuszczany na teren szkoły.
 6. Jeśli w czasie pobytu ucznia na terenie szkoły pojawią się podejrzenia zarażenia wirusem COVID-19, stosuje się zasady postępowania zawarte w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 U UCZNIA.
 7. Uczeń korzystający z konsultacji ma obowiązek zgłosić to przez platformę Google Classroom nauczycielowi danego przedmiotu najpóźniej dzień wcześniej przed terminem podanym w HARMONOGRAMIE KONSULTACJI ze względu na fakt, że w sali lekcyjnej nie może przebywać więcej niż 6 osób.
 8. W drodze do szkoły uczeń ma obowiązek zakrywać nos i usta oraz zachować dystans społeczny. Uczeń po wejściu do klasy zdejmuje maseczkę.
 9. Uczeń przynosi do szkoły własny zestaw podręczników i zeszytów oraz przyborów. W szkole nie może pożyczać ich od innych uczniów.
 10. Uczeń przed wejściem do szkoły obowiązkowo dezynfekuje ręce, jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne natychmiast myje ręce.
 11. Uczeń z szatni i korzysta według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

12.  Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem, unika dotykania oczu, nosa i ust i nie podaje ręki na przywitanie.

13.  Uczeń w odpowiedni sposób zasłania twarz podczas kichania czy kasłania.
14. Uczeń ma obowiązek unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans społeczny z wszystkim osobami przebywającymi na terenie szkoły – 1,5 m2.
15. Uczeń upomniany przez nauczyciela bądź innego pracownika szkoły stosuje się do powyższych zasad.


Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020