.    .
 
GDYBY NIEPODLEGŁA BYŁA KOBIETĄ...
Zapraszamy uczniów zgierskich szkół z klas VI - VIII do wzięcia udziału w niezwykłym konkursie historyczno - plastycznym Gdyby Niepodległa była kobietą...
Prezydent Miasta Zgierza objął patronatem Konkurs, który będzie ciekawą i kreatywną formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości, przypadającego 11 listopada.

Poniżej zamieszczamy regulamin Konkursu oraz załączniki dla uczestników.
Regulamin konkursu historyczno-plastycznego on-line

pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu historyczno-plastycznego on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…” zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół Społecznych TPZ w Zgierzu.
 2. Konkurs jest realizowany pod patronatem Prezydenta Miasta Zgierza.
 3. Konkurs rozpoczyna się 15.10. 2020 r. i będzie trwał do 02.11.2020 r.
 4. Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Szkoły: zsstpz.

Cele konkursu

 1. Upowszechnianie wiedzy historycznej oraz propagowanie wartości patriotycznych.
 2. Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej Ojczyzny.
 3. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
 4. Promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach Polski.
 5. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie dzieciom oraz młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VI-VIII z terenu Zgierza.
 2. Uczestnik zgłasza udział w Konkursie poprzez wypełnienie załącznika nr 1. Skan wypełnionego formularza należy przesłać na adres mailowy ZSS TPZ zsstpz@gmail.com.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie skanu oświadczenia uczestnika/rodzica, opiekuna prawnego-załącznik nr 2. Prace przesłane bez wspomnianego oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie. Skan wypełnionego oświadczenia należy przesłać na adres mailowy ZSS TPZ zsstpz@gmail.com.

Wymogi konkursowe

 1. Termin nadsyłania prac konkursowych wraz z dwoma załącznikami upływa 2 listopada 2020 r.
 2. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie, nigdzie wcześniej niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną płaską techniką (np. malarstwo, grafika, rysunek).
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zdjęcia pracy konkursowej i przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy ZSS TPZ zsstpz@gmail.com do 02.11.2020 r. ww. zdjęcia w formie cyfrowej, według następującej specyfikacji:
 • format: JPG;
 • kolory w standardzie: RGB;
 • rozdzielczość: minimum 300 dpi (dłuższy bok nie mniej niż 2560 pixeli)
 1. Uczestnicy nie mogą złożyć pracy sprzecznej z prawem, wykorzystującej zakazane treści, nawołującej do nietolerancji i obrażającej uczucia innych osób.
 2. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę konkursową.
 3. Zadaniem uczniów jest ukazanie Polski Niepodległej w formie alegorycznej bądź jako personifikacji.
 4. Prace konkursowe mogą zawierać element graficzny nawiązujący do barw narodowych, flagi RP, godła RP lub logo Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017-2022 . Element może być wkomponowany w pracę lub stanowić oddzielną część umieszczoną na pracy (np. wydruk naklejony na pracę, przekopiowany lub odrysowany element graficzny ze wskazanej strony).
 5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora do organizacji wystaw stanowiących kontynuację konkursu, do druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, do publikacji w Internecie.

10. W przypadku wątpliwości co do interpretacji zapisów regulaminu, ostateczne decyzje podejmuje organizator.

KOMISJA KONKURSOWA, NAGRODY

 1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją) w składzie: przedstawiciel Urzędu Miasta Zgierza, przewodniczący  Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych TPZ.
 2. Komisja przy ocenie prac będzie brała w szczególności pod uwagę: zgodność z tematem Konkursu, oryginalność, staranność wykonania.
 3. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za: I miejsce, II miejsce, III miejsce.
 4. Dla uczestników Konkursu oraz ich opiekunów przewidziane są dyplomy.
 5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną lub telefonicznie do 06.11.2020 r.
 6. Nagrody zostaną wręczone Laureatom Konkursu podczas spotkania, które odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 7. Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną, w przypadku braku możliwości zorganizowania spotkania, otrzymana nagroda zostanie przekazana Laureatowi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu FB Organizatora.
 9. Prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej oraz profilu FB Organizatora.

 

Uwagi końcowe

 

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Szczegółowych informacji o Konkursie udzielają nauczycielki ZSS TPZ pani Anna Czernek i pani Małgorzata Jurczuk-Wróblewska (tel. kontaktowy 42 716 16 68).
 3. Laureaci mogą zostać poproszeni o ponowne przesłanie zdjęcia pracy konkursowej,
  w przypadku jeśli zdjęcie to nie będzie spełniało wymogów redakcyjnych.
 4. Organizator realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez załączenie do regulaminu klauzuli informacyjnej – załącznik nr 3.

 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

Formularz zgłoszenia do konkursu historyczno-plastycznego on-line

pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”

 

Tytuł pracy


 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

Szkoła, do której uczęszcza uczestnik konkursu

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

Imię i nazwisko nauczyciela, który zgłasza Ucznia

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

 

Oświadczenie uczestnika konkursu/rodzica, opiekuna prawnego

Zgoda na przetwarzanie  danych osobowych

 

□*  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego

dziecka/podopiecznego** ………………………………………………………..……. w celu organizacji konkursu historyczno-plastycznego                       (imię i nazwisko dziecka)

on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”.

 

□* 2. Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska/ imienia i nazwiska mojego dziecka/podopiecznego** …………………………………………………….………………..……. w materiałach promocyjnych,                   (imię i nazwisko dziecka)                                  

lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu historyczno-plastycznego on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”.

□* 3. Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka/podopiecznego** …………………………………………………….………………..……. w materiałach promocyjnych,                    (imię i nazwisko dziecka)

lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych, na stronie internetowej Organizatora konkursu historyczno-plastycznego on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu.

 

 1. Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie, nie była nigdzie wcześniej publikowana, ani przedstawiana na innych konkursach oraz, że nie narusza praw osób czy podmiotów trzecich.

 

 1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu historyczno-plastycznego on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

……………       

…………………………………………………………….

Data

podpis opiekuna prawnego uczestnika

 

 

 

 

 


   *  - zaznaczyć

**  - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem danych osobowych jest ZSS TPZ w Zgierzu.

2.  Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji konkursu historyczno-plastycznego on-line pt. „Gdyby Niepodległa była kobietą…”, na podstawie wyrażonej zgody oraz w celu ich późniejszej archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

……………       

…………………………………………………………….

data

podpis opiekuna prawnego uczestnika

 

 

 

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Społecznych 2009 - 2020