NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Rekrutacja

Nabór 2024/2025

Szkoła Podstawowa

Co oferujemy:

REGULAMIN REKRUTACJI

DO PIERWSZEJ KLASY I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZGIERZA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

01

Rekrutacja do Szkoły rozpoczyna się 20 stycznia 2024 r. i trwa do 15 maja 2024 r. W okresie naboru szkoła przyjmuje podania od rodziców i opiekunów prawnych oraz organizuje zajęcia otwarte dla kandydatów.

02

Harmonogram rekrutacji:

  • ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru na stronie Szkoły i FB;
  • zorganizowanie dni drzwi otwartych;
  • rozmowy indywidualne z dzieckiem i rodzicami;
  • złożenie podania o przyjęcie do szkoły,
  • składanie dokumentów przez rodziców/opiekunów
  • powiadomienie rodziców o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do szkoły odbywa się w terminie do 15 maja 2024 r.
  • w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły dyrektor wydaje decyzję i doręcza ją rodzicom. 

03

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły rozpatruje Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna bądź w sytuacji, gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje Szkoła, Dyrektor Szkoły może odstąpić od powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej i samodzielnie zdecydować o przyjęciu lub nieprzyjęciu uczniów do klasy pierwszej.

04

Decyzja o przyjęciu dziecka do szkoły zostaje podjęta po analizie dokumentacji złożonej przez rodziców/opiekunów dziecka oraz na podstawie rozmowy przeprowadzonej z dzieckiem i rodzicami/opiekunami.

05

Wymagane są następujące dokumenty:

  • dokument dojrzałości szkolnej dziecka wystawiony przez przedszkole, do którego uczęszcza dziecko, określający rozwój dziecka w sferze poznawczej i społeczno-emocjonalnej;
  • w wyjątkowych przypadkach będą respektowane jedynie opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych poświadczające zdolność dziecka do rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej,
  • podanie rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do Szkoły wraz z Kartą Ucznia oraz oświadczeniem RODO.

06

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka do Szkoły jest przekazana drogą telefoniczną oraz za pomocy poczty elektronicznej do 15 maja 2024 r.

07

Szkoła do 15 maja 2024 r. informuje rodziców/opiekunów dziecka o terminie zebrania informacyjnego, które odbędzie się na początku czerwca 2024 r.

OPEN SCHOOL

Proin at varius arcu. Sed posuere orci bibendum pharetra dapus.

Certifications

Proin at varius arcu. Sed posuere orci bibendum pharetra dapibus.

Online Class

Proin at varius arcu. Sed posuere orci bibendum pharetra dapibus.

Inc. Books

Proin at varius arcu. Sed posuere orci bibendum pharetra dapibus.

Many Sports

Proin at varius arcu. Sed posuere orci bibendum pharetra dapibus.