Egzamin maturalny

Egzamin maturalny
od roku szkolnego 2022/2023


Egzamin państwowy przeprowadzany dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia) – w celu uzyskania świadectwa dojrzałości. Jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.

Egzamin maturalny przeprowadzany jest w warunkach i formie dostosowanej do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych absolwentów, a wyniki egzaminu przedstawiane są w procentach i w skali centylowej. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu może przystąpić ponownie do części ustnej lub pisemnej, przez okres 5 lat, do egzaminu maturalnego w kolejnych latach w celu zdania przedmiotów obowiązkowych i/lub dodatkowych i uzyskania świadectwa dojrzałości. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia uzyskanego wyniku egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, lub przystąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, zdawanego po raz pierwszy.

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Egzamin maturalny w nowej formule

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

W CZĘŚCI USTNEJ – EGZAMINY, DLA KTÓRYCH NIE OKREŚLA SIĘ POZIOMU, Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

język polski ● język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego ● język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

W CZĘŚCI PISEMNEJ – EGZAMINY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

język polski ● matematyka ● język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej) ● język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

JEDEN EGZAMIN Z PRZEDMIOTU DODATKOWEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM LUB – W PRZYPADKU JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO – NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ALBO DWUJĘZYCZNYM. WYBORU DOKONUJE SPOŚRÓD NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

matematyka ● biologia ● chemia ● filozofia ● fizyka ● geografia ● historia ● historia muzyki ● historia sztuki ● informatyka ● wiedza o społeczeństwie ● j. język łaciński i kultura antyczna ● język mniejszości etnicznej (język łemkowski) ● język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski ● język regionalny (język kaszubski)

HARMONOGRAM 2023​

W szkołach w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Termin
pierwszy

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Część ustna

Część pisemna

Termin
dodatkowy

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Część ustna

Część pisemna

Termin
poprawkowy

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Część ustna

Część pisemna

Choose Layout
Main Color Scheme