Rekrutacja

Nabór - 2023/2024

Społeczne Liceum Ogólnokształcące TPZ jest nastawione nie tylko na przekazywanie wiedzy na wysokim poziomie i motywowanie uczniów do pracy, ale również na rozwijanie ich zainteresowań, w związku z czym licealiści są zgłaszani do licznych konkursów, projektów i warsztatów pozwalających realizaować im swoje pasje. Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest rozwijanie kreatywności oraz kompetencji społecznych i emocjonalnych, dlatego w SLO są realizowane liczne projekty, w których uczniowie mogą się wykazać umiejętnościami organizacyjnymi, gotowością do współpracy, a także odwagą w realizowaniu własnych pomysłów.

Serdecznie zapraszamy!

dyrektor szkoły
dr Grzegorz Leśniewicz
oraz nauczyciele

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Awesome Image

Zapisy - rekrutacja

Należy pobrać z sekretariatu druk podania z prośbą o przyjęcie do szkoły i złożyć do dyrektora wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniem o wynikach egzaminu ósmoklasisty (można złożyć kopie).
  • od 1 maja br. - zapisy uczniów do SLO
  • od 11 do 31 sierpnia br. - rekrutacja w terminie dodatkowym

Oferta edukacyjna

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

01)

Klasy

W liceum zostaną otwarte oddziały liczące do 15 uczniów

02)

przedmioty rozszerzone

W liceum ogólnokształcącym uczniowie mogą wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym.

03)

filozofia

Dodatkowo w liceum realizowany jest przedmiot: filozofia

04)

Liczba godzin

W liceum możliwe jest zwiększenie przez dyrektora szkoły liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym albo przydzielenie przez dyrektora szkoły godzin na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

05)

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty uzupełniające, tak jak dotychczas, ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału. Mogą to być różnorodne zajęcia, np. zajęcia artystyczne, prawnicze, ekonomiczne.

06)

przeniesienie

W przypadku gdyby okazało się niemożliwe utworzenie klasy o wybranym przez ucznia profilu, istnieje możliwość włączenia go do innej klasy z zachowaniem wybranych przez niego przedmiotów rozszerzonych.

Choose Layout
Main Color Scheme