Pedagog i psycholog szkolny

Psycholog

mgr Małgorzata Machulska

Pełni obowiązki psychologa szkolnego

Pełni obowiązki psychologa szkolnego

PEDAGOG

mgr Małgorzata Komorowska

Pełni obowiązki pedagoga szkolnego

Pełni obowiązki pedagoga szkolnego

We Proud To Work

Which is the same as saying through shrinking from toil and pain.
These cases are perfectly simple and easy to distinguish.
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image

Zadania i obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

Total Students

Total Courses

Countries Reached

Professional Certificates

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia

Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego

Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z „Programu wychowawczo - profilaktycznego” w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania

Wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych i udział w racach zespołów wychowawczych

Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia

Pomoc w realizacji wybranych zagadnień z „Programu wychowawczo-profilaktycznego”

Nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni psychologiczno - pedagogicznych lub innych instytucji

Przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET)

Prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

Choose Layout
Main Color Scheme