NEWS Nowy semestr już tuż tuż! Zapisz się na nowe koła zainteresowań!

Pedagog i psycholog szkolny

pedagog i psycholog

Obowiązki psychologa szkolnego pełni

Pani mgr Małgorzata Machulska

Obowiązki pedagoga szkolnego pełni

Pani mgr Małgorzata Komorowska

Zadania i obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

01

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia

02

Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia

03

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego

04

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

05

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów

06

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

07

Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

08

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

09

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

10

Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z „Programu wychowawczo-profilaktycznego” w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców

11

Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

12

Prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania

13

Wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych i udział w racach zespołów wychowawczych

14

Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia

15

Pomoc w realizacji wybranych zagadnień z „Programu wychowawczo-profilaktycznego”

16

Nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do sądu rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji

17

Przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)

18

Prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami